ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

2 replies [Last post]
pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

11 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553   วันชำระเงินของนิสิตที่ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทุกคณะวิชา (นิสิตเดิม)โดยตัดบัญชีธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 9.00-17.00 น.ของทุกวันที่กำหนด

และเป็นวันของนิสิตที่มีหนี้สินค้างชำระ นิสิตที่ขอผ่อนผัน ให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร1

 

15-16 พฤษภาคม 2553  วันลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เฉพาะนิสิตเลขประจำตัว 46-50 (ปี 4-8)(ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน)

 

17-18 พฤาภาคม 2553  วันลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตเลขประจำตัว 51 (ปี 3) (ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน)

 

19-20 พฤษภาคม 2553  วันลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตเลขประจำตัว 52 (ปี 2) (ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน)

 

31 พฤษภาคม -4 มิถุนายน วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตเดิม  (ลงทะเบียนเรียนวิชานอกแผนการเรียน)

 

7 มิถุนายน 2553  วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)

                      วันเริ่มคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (วันละ 100 บาท)

                      เริ่มจำหน่าย KU3 ให้กับนิสิตใหม่ (เลขประจำตัว 53)

 

7-11 มิถุนายน 2553  วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (นิสิตเดิม)

                          วันขอเปลี่ยนแปลง การขอเพิ่ม ของดรายวิชาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

                          วันชำระเงินของนิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (นิสิตเดิม)

 

 10  มิถุนายน 2553  วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ภาคต้น ปี 2553

 

11 มิถุนายน 2553 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (นิสิตเดิม)

                       วันสุดท้ายของการADD-DROP

 

7-18 มิถุนายน 2553 วันเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ADD-DROP สำหรับนิสิตใหม่ โดยยื่น KU3 พร้อมรับ KU4 ที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 1

 

21 มิถุนาย - 14 กรกฎาคม 2553 วันบันทึกจบการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา หลับบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะฯ

5-9 กรกฎาคม 2553  วันของดเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ติด w ในใบรายงานผลการศึกษา โดยให้นิสิตพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

12-16 กรกฎาคม 2553 วันรับใบเสร็จ KU2 สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางnetShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
online
(กิตติคุณ เกตุสำเภา)
online's picture

...

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

จะเปิดเทอมใหม่อีกแล้วครับ

แปปเดียวเอง เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่อีกแล้ว

ขอให้ตั้งใจเรียนมากๆครับผม