Contact

ติดต่อผู้ดูแล webboard 

ผู้ใช้งาน webboard สามารถ PM (Private Messages) เพื่อติดต่อเรื่องต่าง ๆ ได้

 --------------------------------------------------------------------

การส่ง PM สามารถ Click ที่ชื่อ User แล้วเลือกหัวข้อ Send a private message to  ...... ที่ด้านล่าง

User : korawit (อ.หนึ่ง)

User : Blade_King_Form (อ.ปิง)