เกรดวิชา 01205201

2 replies [Last post]
บุคคลไม่ได้ลงทะเบียน
()
บุคคลไม่ได้ลงทะเบียน's picture

พี่โอ้ครับเกรดวิชา 01205201 เมื่อไหร่จะลงในระบบอ่ะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

พอดีมีปัญหานิดหน่อยค่ะ (คงทราบกันดี)

ไม่เกิน 29 เมษายนนะคะ

ต้องขอโทษด้วยค่ะ

sunun555
(นู๋นัน-555)

E.60
sunun555's picture

29 เมษายน ??