01280222 มาแล้วครับ

1 reply [Last post]
naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา Page 1 of 1
ใบรายงานคะแนนของนิสิต ภาคปลาย  ปีการศึกษา2552 พิมพ์วันที่  3/22/2010 
วิชา01208222Engineering Mechanics II  หมู่ (803- 0)  
อาจารย์ผู้สอน ประทีป ชัยเสริมเทวัญ จำนวนนิสิต 30 
1
ลำดับ รหัส ประเภท ชื่อ-สกุล สาขา ระดับคะแนน แต้มคะแนน
1 47220421 C นายนพพล สอิ้งทอง T01 Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict
 

0
2 50390905 C นายประนิตย์ คำตรง M03   1
3 46222634 C นายธนกร พงษ์ศาสตร์ T07   0
4 50221530 C นาย ทวีศักดิ์ ซาวลิแสน T03   1.5
5 50222116 C นายสมศักดิ์ จุนใจ T03   2
6 50222157 C นาย สักรินทร์ มุนินทร T03   3
7 50380369 C นายวรุตม์ ชื่นอารมย์ T08   0
8 51380129 C นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ T08   2
9 51380160 C นาย จิตรทิวัส ดวงมณี T08   1
10 51380186 C นางสาวชนากานต์ ศรีมันตะ T08   0
11 51380343 C นายณัฐวัช ลิ้มติ้ว T08   2
12 51380376 C นายทฤษฎี ขำหิน T08   1.5
13 51380475 C นาย ธวิพล ก้อนทอง T08   0
14 51380525 C นายธีรพงษ์ ตันวรกุล T08   3.5
15 51380558 C นายธีระวัฒน์ พูนวิเชียร T08   1
16 51380707 C นายปิติ ถาวรวงษ์ T08   1
17 51380822 C นางสาวพิชชาภรณ์ สิมสีดา T08   1
18 51380855 C นายยุทธภูมิ จันทรนิกร T08   2.5
19 51380897 C นายวราวุฒิ นิลรักษา T08   0
20 51380939 C นายวสกร ภคพงศ์พันธุ์ T08   0
21 51381028 C นายวีระเดช ตะเภาพงษ์ T08   1
22 51381051 C นายศราวุธ ชารีแสน T08   1
23 51381143 C นายสุทธิศักดิ์ ศรีคำ T08   1
24 51381150 C นายสุพจน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล T08   1.5
25 51381176 C นายสุเมธ ไสยผอม T08   0
26 51381192 C นายสุรพงษ์ เพชรเกรียงไกร T08   1
27 51381242 C นายอภิมาส จตุรนต์รัตน์ T08   3
28 5.23E+09 C นายกฤตภาส อุดมสิทธิ์ T08   1
29 5.23E+09 C นายธีรศานต์ เกษมศิริ T08 Pict
 

2
30 5.23E+09 C นายมาวิน มานะจิตต์ T08 Pict
 

0    


Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

นิสิตไปดูได้ที่บอร์ด ME นะคะ มีทุกหมู่เลยค่ะ

พี่โพสต์ไว้ให้แล้วนะคะ