ทำไมเกรด Lab บางคนออกแล้วแต่บางคนยังไม่ออกล่ะคับ (04813381)

2 replies [Last post]
Spicykidz
(อาชวินทร์ สินธุเดชากุล)

E.63
Spicykidz's picture

งงๆShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

จา งงอารัยน้อง  เดี๋ยวก้อออกแหละ งง เรื่องเรียนอย่างเดียวก้อพอแล้ว

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ส่งงานอาจารย์ครบรึเปล่าล่ะคะ

ถ้างง ก็ไปถามอาจารย์ผู้สอนสิคะ

ง่ายจะตาย