กิน กิน กิน

4 replies [Last post]
buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

อาหารอร่อยจริงๆๆ นะจะบอกให้  (ไม่คุยกันเลย)Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

ร้านนี้บรรยากาศดี อาหารอร่อย  สังเกตได้จากรถที่จอดครับ

buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

ดูสิถ่ายรูปแป๊บเดียว........ หมดแล้ว!!!!!!!!

El rifle
(อาคม ดีวรัตน์)
El rifle's picture

อาหาร อร่อย  ราคาถูก     อาทิตย์ หน้า นัดกันอีก นะ

pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

ชื่อร้านอะไรค่ะ  ช่วยบอกทางด้วย เป็นข้อมูลพาอาจารย์ไปทานค่ะ