บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน TGGSเปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนระดับบัณฑิตศึกษา

No replies
Silver
(รชตะ วัฒนวงศ์)

E.61
Silver's picture

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน TGGSเปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม(นานาชาติ)ปีการศึกษา 1/2553 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2553
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
          1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
          2. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
          3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
          4. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
          5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การจำลองและการออกแบบ
          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
          1. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
          2. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
          3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน
           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
          1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          2.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุและโลหะการหรือเทียบเท่า
          3.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
          4.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีและต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือได้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองในระดับสากลในระดับคะแนนที่เทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา
          5. สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปฝึกงานและทำวิทยานิพนธ์ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะต้องเรียนภาษาเยอรมันระดับเบื้องต้นและผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ก่อนการเดินทาง


          จุดเด่นของหลักสูตร
          - เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัย RWTH อาเค่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
          - นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและด้านภาษาอังกฤษ ผ่านประสบการณ์ในภาคปฏิบัติการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์  0-2913-2500‐24 ต่อ  2902 , 2925 โทรสาร 0-2913‐5805 อีเมล์:
tggs@kmutnb.ac.thtggs@tggs‐bangkok.org เว็บไซต์ www.tggs.kmutnb.ac.thShare