ธนาคารกรุงไทยให้ทุนป.โท

No replies
Silver
(รชตะ วัฒนวงศ์)

E.61
Silver's picture

บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2553 ดังนี้

1. ทุนที่รับสมัคร

1.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน ดังนี้

MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,

Master in Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Human Resources Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA International Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

1.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ดังนี้

MBA ด้าน Finance

MBA ด้าน Marketing

MBA ด้าน Financial Engineering

MBA ด้าน Information Technology

2. ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

2.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลา

ในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

2.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลา

ในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด

ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร ยกเว้นผู้สมัครทุนปริญญาโทในประเทศ สาขา Business Law จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้ (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3)

ภาษาอังกฤษ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553)

- ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet- based)

หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ

- ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0

คณิตศาสตร์ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553)

- ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ

- GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

สถานะภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)

ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน

ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ

มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง

ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึง รังเกียจ

เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมประวัติย่อ (Resume)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด

หลักฐานการศึกษา

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ในประเทศ

- หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาในปี 2553 ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด

หรือหลักฐานจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนดพร้อมทั้งใบแสดงผล

การศึกษา(Transcript) ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่างละ 1 ชุด

- สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ระดับปริญญาตรีจำนวนอย่างละ 1 ชุด

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2)

- หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษา ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือ

- หลักฐานจากมหาวิทยาลัยแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด

ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่างละ 1ชุด

- สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)ระดับปริญญาตรีจำนวนอย่างละ 1 ชุด

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่3)

- สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

- สำเนาใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GMAT หรือ GRE (General Test) ซึ่งมีอายุเหลือ

อย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันปิดรับสมัคร

สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

ใบรับรองแพทย์และผลการ x-ray ปอดขนาดใหญ่ ที่มีผลไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้า สัมภาษณ์

หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย1 ฉบับ

5. ระยะเวลาในการรับสมัคร

5.1 สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ บัดนี้ – 26 มีนาคม 2553

5.2 สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ตั้งแต่ บัดนี้ – 26 มีนาคม 2553

รายละเอียดทั้งหมดดูได้ที่

http://www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master.jspShare