ขอให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกระดับการศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

5 replies [Last post]
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

ประชาสัมพันธ์

ขอให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 

ทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษา

 

เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ที่

 

https://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์  31 มีนาคม 2553

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

noted krab! :-]

ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

ทำไม ใส่ Username และ Password แล้ว Log-in ไม่ได้ง่ะ?

ของนิสิต ป.โท EM#1 เป็นไรไม่รู้? ใครรู้ตอบหน่อยครับ หรือว่าต้องติดต่อศูนย์คอมฯ เองครับ????....Cry

ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

รู้สึกว่า Username ที่ได้มา มันเกินจำนวนง่ะ.....

pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

สอบถามแล้วค่ะ เนื่องด้วยปีนี้ข้อมูลของป.โท ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปในระบบ  ค่อยประเมินครั้งหน้าค่ะ

ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

thank you krab :-)