ขอให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชาเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

ประชาสัมพันธ์

ขอให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 

ทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชา

 

เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ที่

 

https://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์  31 มีนาคม 2553

นิสิตที่เข้าประเมินระบบฯ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 1 ชั่วโมงShare