หัวข้อ วิชา IT Management

18 replies [Last post]
aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

ให้เพื่อน ๆมาโพสหัวข้อ MSIT หรือ MIS ของกลุ่มตัวเองที่จะทำกันนะค่ะ
จะได้ไม่ซ้ำกัน ^^

เรื่อง "ระบบจัดการและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการดูแลเครือข่ายแลนไร้สาย"

น.ส. อภิญญา  แดงอำไพ

 

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

นายธีรพัฒน์ สันธนะโยธิน 50220334

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กรในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

น.ส.สุรีรัตน์ เทียนถวาย 50221043

 

หัวข้อ =>  ระบบสารสนเทศทางการจัดการสำหรับงานการขายคอมพิวเตอร์แบบธุรกิจกับธุรกิจทางอิเล็กทรอนิคเฉพาะส่วนหน้า

กิตติพิชญ์ เพ็ญจันทร์

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขายอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นายศุภวัฒน์ โพยมรัตน์

 

หัวข้อ  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลินิกบริการด้านผิวพรรณ

นายดิศดนัย แก้วมีแสงShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Attawut
(อรรถวุฒิ ซื่อฐากร)

E.62
Attawut's picture

หัวข้อ  โครงการอิมพลีเมนท์ SAP R/3 : โมดูลการขายและการกระจายสินค้าของธุรกิจโทรคมนาคม

 

นายอรรถวุฒิ ซื่อฐากร

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

อะโหเอางั้นเลยเหรอเนี่ย ดีดี อยากรู้ บรรยายเมื่อไร ไปฟังด้วย

hanoiii
(ศิริรัตน์ ประดับ)

E.๖๓
hanoiii's picture

หัวข้อเรื่อง  ระบบการจัดการงานต้อนรับส่วนหน้าของบ้านพักตากอากาศ

นางสาว พันทิวา  ศรีอุทัย

หัวข้อเรื่อง  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหน่วยทหารของกองทัพบก

นางสาว วรรณิศา  คงสุข

หัวข้อเรื่อง ระบบจัดการให้เช่าอุปกรณ์แบบออนไลน์

นาย พงศ์พัฒน์  จันทร์แก้ว

หัวข้อเรื่อง การจัดการข้อมูลจากระบบควบคุมการเข้าใช้งาน

นาย เอกวัส  มัจฉาชีพ   Laughing

Ter
(ถนัดกิจ พันธ์วรการ)
Ter's picture

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการติดตั้งซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรขององค์กร

นายถนัดกิจ  พันธ์วรการ

LovePoison
(ชญานภิศ ฐิติธนภูมิ)

E.63
LovePoison's picture

^___^

hunsa
(หรรษา สะอาดเอี่ยม)

E.66
hunsa's picture

หัวข้อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

น.ส.หรรษา  สะอาดเอี่ยม

sacrifice
(ชื่อ นามสกุล)
sacrifice's picture

...

nanaya
(นาวี เอกกวี)

E.63
nanaya's picture

หัวข้อเรื่อง "ระบบจัดการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่"

นาย นาวี เอกกวี 50220474

หัวข้อเรื่อง "ระบบการจัดการ การบ้านผ่านเว็บ"

นาย เชิดศักดิ์ ลิมปนันท์จิต 50220250

nanaya
(นาวี เอกกวี)

E.63
nanaya's picture

หัวข้อเรื่อง "ระบบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี XML"

นางสาว นัฐพรรณ ฤทธิ์ขจร 50220466

หัวข้อเรื่อง "ระบบสนับสนุนการจัดการโครงการ"

นางสาว สิริลักษณ์ ชามะสนธิ์ 50221001

jizaa616
(Yamamoto Takeshi)
jizaa616's picture

ผมขอเรื่อง "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับบริการ Track and Trace ของไปรษณีย์ไทย"
                 ( GIS System for Thailand Post's Track and Trace Service )

  นายจิตติชาญ  สุวรรณจินดา  50220136

 

jaoben
(เบญจสิริ ตั้งจิตลิขิตสกุล)

E.63
jaoben's picture

หัวข้อ :: ระบบบริหารจัดการรายการทรัพย์สินก่อสร้างแบบออนไลน์

นางสาวเบญจสิริ  ตั้งจิตลิขิตสกุล  50220482

verachai
(วีรชัย เดชเจริญสี)

E.๖๓
verachai's picture

DiamonDz's GrouP

Topic : Asset Management System for Department of Computer Engineering

(ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

pokamon
(ฐิติมา บุญหนัก)

E.62
pokamon's picture

ระบบสนับสนุนการเสนอ-ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ส่วนการสร้างแบบเสนอ

กลุ่ม  นส.ฐิติมา   บุญหนัก

tangmay
(น.ส.วรรณริศา สิงห์หานนท์)

E.62
tangmay's picture

ระบบจัดการประมวลการสอนออนไลน์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

นางสาว วรรณริศา สิงห์หานนท์

sOulmate
(จิรารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์)

E.63
sOulmate's picture

หัวข้อ -->ระบบบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตัวแทนประกันภัย

 

หัวข้อ-->การพัฒนาระบบตรวจสอบประเภทของรถและตู้สินค้าสำหรับประตูอัตโนมัติท่าเรือ

 

น.ส. จิรารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

crazykiku
(วรรณนิภา ริยะอุด)

E.62
crazykiku's picture

หัวข้อ -->ระบบสารสนเทศสำหรับรายงานเพื่อผู้บริหาร

 

นางสาววรรณนิภา  ริยะอุดKiss

fillypooh
(จุฑารัตน์ เชื้อบุญจันทร์)

E.62
fillypooh's picture

หัวข้อ -->ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

น.ส.จุฑารัตน์  เชื้อบุญจันทร์

Exodist
(เจษฎา ยิ้มวิลัย)

E.63
Exodist's picture

 การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล Oracle ของกนมเศรษกิจการพาณิชย์

นาย เจษฎา ยิ้มวิลัย 50220193