โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวีนดนาม

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวีนดนาม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่

http://www.m-culture.go.th/ckfinder/userfiles/files/committee.pdfShare