กำหนดการถอดไทค์ประจำปีการศึกษา 2552

1 reply [Last post]
smo_engineer
(สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
smo_engineer's picture

งานถอดไทค์ประจำปีการศึกษา 2552 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้อง 1101

 เริ่มลงทะเบียนเวลา 19.00 น.

นิสิตทุกชั้นปีแต่งกาย นิสิตถูกระเบียบ ทุกคนนะคะ

และให้น้องๆชั้นปีที่ 1 นำป้ายชื่อกับปกขาวมาด้วยนะคะ อย่าลืมล่ะ ^ ^Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
tantaii
(แทนพงศ์ สุคนธ์พานิช)

E.65
tantaii's picture

ติดนัดทำวีซ่าอ่ะครับ ทำงัยดีี T T