K Bank มอบทุนศึกษาต่อในและต่างประเทศ

No replies
Silver
(รชตะ วัฒนวงศ์)

E.61
Silver's picture

  


ธนาคารกสิกรไทย มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปี 2553 นี้ได้ดำเนินการมอบทุนทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2553

หลักสูตรที่ให้ทุน (จำนวน 9 ทุน)

          1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
          2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
          3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (MBA English Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
          4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Master of Science Program in Information Technology  
in Business
) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program - International Program: IMBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science in Finance Program - International Program: MIF) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          9 หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Marketing - English Program: MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Master of Science Program in Management Information 
Systems: MSMIS
) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
(Asian Institute of Technology)

รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2553

ทุนที่ 1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน Financial Engineering) จำนวน 2 ทุน

ทุนที่ 2 ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร (ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน Financial Engineering) จำนวน 1 ทุน

ทุนที่ 3 ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านการเงิน/การตลาด) จำนวน 1 ทุน

ทุนที่ 4 ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ด้านการจัดการ/การตลาด) จำนวน 4 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

         1 เป็นผู้ที่สถาบันการศึกษาฯ ดังกล่าวตอบรับให้เข้าศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรตามข้อ 2.
         2 ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด (กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553) ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
         3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
         4 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนของธนาคารกสิกรไทยศึกษาต่อระดับปริญญาโทมาก่อน
         5 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัด
         6 ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2553 และส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ทั้งนี้

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2470 3125 หรือ www.http://www.kasikornbank.com

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนภายในประเทศ  http://www.kasikornbank.com/TH/Careers/Documents/FormCapitaldomestic2553...

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนต่างประเทศ http://www.kasikornbank.com/TH/Careers/Documents/FormCapitalforeign2553.pdf


 Share