โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2011/ 2554

1 reply [Last post]
Silver
(รชตะ วัฒนวงศ์)

E.61
Silver's picture


พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น
และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย
ขอต้อนรับนักศึกษาไทยสู่โครงการ
ทุนการศึกษาพานาโซนิค
ประจำปี 2554
 

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2011/ 2554: 1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 57
Panasonic Scholarship


 


โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporationโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้
 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค

 • - มีสัญชาติไทย 
 • - ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2553
 • - สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นวิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชศาสาตร์, ทันตแพทยศาสตร์)  
 • - ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องสอบผ่านระดับ ของ Japanese Language Proficiency Test ของระบบการสอบในปัจจุบัน หรือระดับ N4 ของระบบการสอบแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2553

ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้

 • ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : วันนี้จนถึง 7 เม.ย. 2553
 • การคัดเลือกจากเอกสาร : เดือนเมษายน 2553 
 • ประกาศผลการคัดเลือกจากเอกสาร : ปลายเดือนเมษายน 2553
 • สัมภาษณ์รอบแรก : ปลายเดือนเมษายน 2553
 • ประกาศผลรอบแรก : ต้นเดือนพฤษภาคม 2553
 • การเข้าค่ายเก็บคะแนน : กลางเดือนพฤษภาคม 2553  
 • ประกาศผลการเข้าค่าย : ปลายเดือนพฤษภาคม 2553
 • ตรวจร่างกาย : เดือนมิถุนายน 2553
 • สัมภาษณ์รอบสุดท้าย : เดือนมิถุนายน 2553
 • ประกาศผลผู้ได้รับทุน : ปลายเดือนมิถุนายน 2553
  ปฐมนิเทศ: ปลายเดือนมิถุนายน 2553

หมายเหต กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ
กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ http://www.panasonic.co.th/รายละเอียดของทุนการศึกษาพานาโซนิค

1. 
ปีที่ ระยะการเตรียมตัว
การเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีสถานภาพการศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นพร้อมทั้งสมัคร และสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 150,000 เยนต่อเดือน
 • - เงินช่วยเหลือค่าสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิจัย และเงินช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปญี่ปุ่น : ประมาณ 160,000 เยน
 • - ค่าธรรมเนียมการศึกษา* : จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 400,000 เยนต่อปี

2. ปีที่ และ ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตศึกษา

 • - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 180,000 เยนต่อเดือน
 • - ช่วยเหลือค่าสอบเข้า : 250,000 เยน
 • - ค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 500,000 เยนต่อปีเงินจำนวนนี้ จะไม่จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  (
  รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ระยะเวลาของโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคจะให้การสนับสนุนแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 ถึง มีนาคม 2556 จำนวน ไม่เกิน ทุน โดยแบ่งเป็นระยะต่างๆ ดังนี้

 • ปีที่ ระยะการเตรียมตัว
  โดยสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (เดือนเมษายน 2011) พร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 • ปีที่ และ ระยะการศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น (เข้าศึกษาในเดือนเมษายน 2012 และสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2014) 
หมายเหตุ ระยะในการศึกษาทั้งหมดจะต้องไม่เกิน ปี และไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามทุนการศึกษานี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากผู้ได้รับทุน ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นภายใน ปี หลังจากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หรือภายในเดือนมีนาคม2555
 
ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร

วิธีการรับใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากสื่ออิเลคทรอนิคส์หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งแสตมป์ บาท มาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค

แบบฟอร์มการสมัคร (สั่งพิมพ์ได้ที่นี่ http://www.panasonic.co.th)
1. 
ใบสมัคร : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1)
2. 
หนังสือรับรองจากคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
3. 
แผนการศึกษา และวิจัยในญี่ปุ่น : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 3)
 
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
1. 
แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข และหมายเลข 3)
2. 
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
3. 
สำเนาใบปริญญาบัตร
4. 
รูปถ่ายสี ขนาด 4x3 ซม. (ขนาด นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน จำนวน รูป : รูป ติดลงบนใบสมัคร (เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
5. 
ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)
 

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (กรณีส่ง จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ เมษายน 2553 )
 
เอกสาร / หลักฐานในการสัมภาษณ์
1. 
บัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
2. 
ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา
3. 
หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณบดี (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
4. Transcript 
ฉบับจริง
5. 
ปริญญาบัตรฉบับจริง (ถ้ามี)
 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:
สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ
 

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ: ดาว ศรีวนาสณฑ์ / ศิริกานต์ ทองหลิ้ม 
 

26/1-4 อาคารอรกานต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) โทร 02 6555852 - 3 แฟกซ์ 02 6555732
E-mail : scholarship@th.panasonic.com
Thailand homepage : http://www.panasonic.co.th
Japan homepage: http://panasonic.net/scholarship/
 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

น่าสนใจมากครับ