เรามาใช้ laptop (notebook) แทน sheets ในการเรียนกันดีไหมครับ? จะได้ไม่เปลืองกระดาษ ลดโลกร้อนด้วย

1 reply [Last post]
ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

ลองเสนอแนะกันมานะครับ...

(จะงงที่เราตั้งหัวข้อไหมเนี่ย?)Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

So sad!...

no comment on this topics!

Cry