ฉก. นิสิต วิชา 03603496 Selected Topics (Linux Enterprise) ภาคต้น/2560 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

5 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ถ้าผมมีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ลงไว้ในนี้นะ :DShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ส่งงาน Server

1.1 สร้างเว็บเมล์ ซึ่งสามารถ รับ-ส่งเมล์ระหว่างองค์กรได้ (แบบ https)

[ใช้ DNS Primary, Seconday, SMTP, HTTPS, IMAP, CA]

1.2 สร้างเว็บองค์กร (โดยการลง wordpress หรือ bb หรืออื่นๆ) [ใช้ http, mysql]

2. สร้าง share drive ใช้สำหรับองค์ แบบใคร ๆ มาเขียนก็ได้ [ใช้ samba]

โดยต้องมีโดเมน

firm##.co.th

ต้องมี 1 เครื่องทำ เป็นโดเมน .co.th (5730300191 นายชัยพร วัฒนชาติวงศ์ เป็นคนทำ) และแต่ละเครื่องทำเป็นโดเมน firm##.co.th

มีเว็บ https://mail.firm##.co.th (เป็นเว็บเมล์)  และ http://www.firm##.co.th (เว็บองค์กร)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

รายชื่อ OS ที่ต้อง Implement ส่ง

1 5730300191 นายชัยพร วัฒนชาติวงศ์ T12 Slackware/CentOS
2 5830300079 นายกิตติพงษ์ ฤกษ์ประดับ T12 Slackware/CentOS
3 5830300133 นายฉัตรชัย อินทรอักษร T12 Arch Linux
4 5830300184 นางสาวฐาปนี ศรเดช T12 Arch Linux/CentOS
5 5830300192 นางสาวฐิติยา หงส์เลิศสกุล T12 ClearOS
6 5830300222 นางสาวณัฐนรีย์ นิมสุวรรณ์ T12 ClearOS
7 5830300273 นางสาวตรีกานต์ ดิสสนะ T12 Mandriva
8 5830300371 นายธนวินท์ วัฒนากูล T12 Mandriva
9 5830300443 นายธีระพงษ์ ผารุธรรม T12 Oracle Linux
10 5830300451 นางสาวนพรัตน์ ทองถนอม T12 Oracle Linux
11 5830300478 นายนพรุจ เหมภมร T12 Debian
12 5830300605 นายปวริศ เทพแจ่มใจ T12 Debian
13 5830300630 นายพงศธร คำมนตรี T12 CentOS
14 5830300664 นายพัฒน์ภูมินันท์ ศรีสม T12 CentOS
15 5830300818 นายราชภัฏ อ่อนดี T12 Ubuntu
16 5830300826 นายวชิรวิทย์ หลักคำ T12 Ubuntu
17 5830300907 นายสักการ วังอินทร์ T12 Fedora
18 5830300931 นายสุจินดา เฉลิมสีมา T12 Fedora
19 5830300991 นางสาวอริญชยา จุลคง T12 Fedora
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนส่งงานในห้อง

ลำดับ รหัสประจำตัว DNS Sub DNS http https (http+cert) http+dns subdomain
1 5730300191 /   /    
2 5830300079 /   / x  
3 5830300133 /   /    
4 5830300184 /   / x  
5 5830300192 /   / x  
6 5830300222 /   / x  
7 5830300273 /   / x  
8 5830300371 /   / x  
9 5830300443 /   / x  
10 5830300451 /        
11 5830300478 /   /    
12 5830300605 /        
13 5830300630 /   / x  
14 5830300664 /   /    
15 5830300818 /        
16 5830300826          
17 5830300907 /   /    
18 5830300931 /   / x  
19 5830300991 /   / x  

/ = ส่งปกติ
x = https ใบ Cert ไม่ตรงกับชื่อเว็บ
ว่าง ๆ = ไม่ส่ง

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบปลายภาค (40 คะแนน)

 

 

คะแนนสูงสุด :5830300664 นายพัฒน์ภูมินันท์ ศรีสม

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนเต็ม (100) = คะแนนเข้าเรียน (10) + คะแนนส่งงานในห้อง/ตรวจ (10) + คะแนน Setup Linux (40) + คะแนนสอบปลายภาค (40)

-คะแนนเข้าเรียน มาสายได้ 80% มาทัน/ป่วย/ลาได้ 100% ขาดได้ 0%
-คะแนนเข้าส่งงานในห้อง ต่ำสุดได้ 0 สูงสุดได้ 6
-คะแนน Setup Linux เป็นสัญญาใจว่าวันนึงในชีิวิตนี้คุณจะทำได้ (ได้เท่ากันหมด 40)

ลองรวม ๆ ดูกันนะ A ตัดตามเกณฑ์