ฉก. นิสิต วิชา 03603423 Network Programming ภาคต้น/2560 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

5 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ผมมีข่าวสารอะไร จะโพสต์ลงไว้ที่นี่นะ :DShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

รายชื่องานโปรเจ็ค

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขา project
12 5730300191 นายชัยพร วัฒนชาติวงศ์ T12 Death Count
35 5730300778 นายสฤษดิ์วงศ์ หวานเสนาะ T12 Death Count
37 5730300841 นางสาวเสาวรส ชุ่มเสนา T12 Death Count
39 5730300883 นายอภิสิทธิ์ โชติรัตนอมรกิจ T12 Death Count
6 5730300051 นายกฤษฎา นามกูล T12 เกมคิดเลขนะ
10 5730300166 นายชนสิษฎ์ มรรยาทอ่อน T12 เกมคิดเลขนะ
23 5730300549 นางสาวพรรษา หิงห้อยทอง T12 เกมคิดเลขนะ
25 5730300603 นางสาวภาสินี ขันติวิศิษฎ์ T12 เกมคิดเลขนะ
28 5730300646 นายรวิพล ทับทิมทอง T12 เกมคิดเลขนะ
8 5730300093 นางสาวขวัญชนก แซ่ตัน T12 เกมตอบคำถาม แข่งความไว
9 5730300158 นางสาวจุฑารัตน์ สีชมภู T12 เกมตอบคำถาม แข่งความไว
20 5730300476 นางสาวนภารัตน์ รุยันต์ T12 เกมตอบคำถาม แข่งความไว
22 5730300531 นายพรภวิษย์ เมธาจิรโรจน์ T12 เกมตอบคำถาม แข่งความไว
41 5730300964 นายเอกภพ ธรรมเจริญ T12 เกมตอบคำถาม แข่งความไว
2 5630300440 นายนฤดล จันทร์อำรุง T12 เกมทายเลข 1-100
3 5630300555 นางสาวพรรณนิดา ส่งกลิ่น T12 เกมทายเลข 1-100
4 5630300598 นางสาวพิชญา สีลพิพัฒน์ T12 เกมทายเลข 1-100
15 5730300298 นางสาวณัฐชาวดี เชษฐา T12 เกมทายเลข 1-100
31 5730300697 นางสาววราภรณ์ จันทร์โอทาน T12 เกมทายเลข 1-100
7 5730300077 นางสาวกัญญารัตน์ แปงเขียว T12 เกมส์อะไรเอ่ย (ทายคำจากภาพ)
11 5730300174 นางสาวชนิกานต์ เวทยสาร T12 เกมส์อะไรเอ่ย (ทายคำจากภาพ)
18 5730300425 นางสาวธนัชชา สุระขันต์ T12 เกมส์อะไรเอ่ย (ทายคำจากภาพ)
26 5730300611 นายมนัสวี ปัญญาเครือ T12 เกมส์อะไรเอ่ย (ทายคำจากภาพ)
33 5730300719 นางสาววิชญาพร ดอนวิชา T12 เกมส์อะไรเอ่ย (ทายคำจากภาพ)
29 5730300662 นางสาวรุ่งรวี สันเมือง T12 ทายคำศัพท์ Eng-Thai
30 5730300689 นายวรรธนัย แสงสุนทร T12 ทายคำศัพท์ Eng-Thai
32 5730300701 นายวิชชากร ไกรรมย์สม T12 ทายคำศัพท์ Eng-Thai
36 5730300832 นายสุรสีห์ อ่อนพลับ T12 ทายคำศัพท์ Eng-Thai
38 5730300867 นายอกนิษฐ์ กนกนาค T12 ทายคำศัพท์ Eng-Thai
16 5730300328 นางสาวณัฐวดี ปัญญะ T12 บันไดงู
21 5730300492 นายนัฐนันต์ ถนอมวงษ์ T12 บันไดงู
24 5730300590 นางสาวภัทรวดี สายพรหม T12 บันไดงู
27 5730300620 นางสาวเมริสา ผึ่งสวัสดิ์ T12 บันไดงู
1 5530300154 นายปริยวิศว์ เพชรอาวุธ T12 ป็อกเด้ง
5 5730300018 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง T12 ป็อกเด้ง
17 5730300352 นายตนุภัทร บุญรักษา T12 ป็อกเด้ง
19 5730300441 นายธรรมรัตน์ นิตยาจาร T12 ป็อกเด้ง
34 5730300751 นายศุภวิชญ์ นวลขาว T12 ป็อกเด้ง
13 5730300239 นางสาวฏิญาภัส รัฏฐากิจ T12  
14 5730300247 นายอธิษฐ์ กลิ่นบำรุง T12  
40 5730300905 นายอัครวัฒน์ ทักษิณาทิพย์ T12  

มี 3 คนนะที่ยังไม่มีกลุ่ม ให้ไปติดต่อเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ นะ ว่าจะอยู่กลุ่มไหน
1 กลุ่ม ไม่เกิน 6 คน

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านงานเดี่ยว

1. เขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์อ่อนๆ (text protocol)

ใช้เว็บเบราเซอร์เรียก URL http://ip  แล้วได้หน้าเว็บที่แสดงชื่อ รหัสนิสิต
(สามารถกำหนด port ได้ เช่น myhttp 8080)

2. เขียน dns client (binary protocol)

เช่น mydns www.google.com 158.108.96.4   
          74.125.68.99
          74.125.68.106
          74.125.68.105
          74.125.68.104
          74.125.68.103
          74.125.68.147
(หมายถึง อยากรู้ IP ของ host www.google.com โดยยิงไปถามที่ DNS Server IP 158.108.96.4 แล้วได้ลิสต์คำตอบกลับมา)

** ทั้งสองข้อ ห้ามใช้ คำสั่ง/object/component สำเร็จรูป เช่นตระกูล gethostbyname หรือ object web browser หรือ httpserver ต้องใช้ socket รับส่ง UDP/TCP โดยส่ง protocol,header ที่ถูกต้องตามแต่ละโปรโตคอลเองเท่านั้น

ส่งงานไม่เกิน 3 วันหลังวันสอบวันสุดท้ายของคณะ
ส่งมาที่ email: vanlop.i@ku.th 
Subject: netprog 60
ให้ zip รวมส่งมาทีเดียวเลย 2 ข้อ ไม่ต้องแยกฉบับ ส่งมาแล้วต้องให้ผม compile และ รันได้ ใช้ภาษาอะไรก็ได้ ถ้าส่ง .exe แล้วส่งมาไม่ได้ ให้ลบออก หรือ rename เป็น .ex_ ก่อน หรือ ใช้ .zip ซ้อน .rar อีกทีก็ได้ ถ้าส่งแล้วมัน reject กลับมา)


ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบกลางภาค

Mid Term Score 2560

คะแนนสูงสุด : 5730300778 นายสฤษดิ์วงศ์ หวานเสนาะ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนสูงสุด :5730300778 นายสฤษดิ์วงศ์ หวานเสนาะ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนเต็ม (100) = สอบกลางภาค (30) + สอบปลายภาค (40) + คะแนนเข้าเรียน (10) + โปรเจ็ค (10) + การบ้าน/งานในห้อง (10)

-คะแนนโปรเจ็คต่ำสุด 8
-คะแนนเข้าเรียนมาสาย 80%, ขาด 0%
-คะแนนการบ้าน/งานในห้อง ตามสภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ถ้าส่ง

ลองรวม ๆ คะแนนกันดูนะ ว่าจะได้สักเท่าใด :)

ขอใหปิดเทอมอย่างมีความสุข