ฉก. นิสิต วิชา 03603222 Logic Circuit Laboratory ภาคต้น/2559 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

3 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ถ้ามีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ไว้ในนี้Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

กำหนดส่งงานโปรเจค:

ให้นิสิตออกแบบ และสร้าง วงจรนับคนเข้าออก โดยมี

1. เซ็นเซอร์รับ-ส่งแสงอินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับการเดินตัดผ่าน เมื่อมีคนเข้าหรือออก จำนวน 2 ชุด (แทนการโยก Dip Switch 2 อินพุตในแล็บ)

2. ให้นับจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามทิศที่เข้าหรือออก โดยแสดงผลด้วย 7-Segment 1 หลัก (0 - 9)

ดังนั้นผลจาก State Machine ที่นิสิตออกแบบ จะต้องมี pulse การนับ และทิศทาง ออกมาด้วย (2 output,  1 output จากเส้น และ 1 output จาก state) การออกแบบถ้า optimize สั้น ๆ แล้วน่าจะใช้ไม่เกิน 4 state

3. สามารถต่อพ่วงบอร์ด เพื่อนับเป็นหลักสิบ หลักร้อย .. ได้ (ต่อพ่วงในส่วนของ counter) โดยในบอร์ดที่ออกแบบนั้น ต้องสามารถเลือกได้ว่า จะให้ส่วนของวงจรนับ จะนับ pulse จากชุด State Machine ภายในบอร์ดตัวมันเอง  หรือจาก สัญญาณทด (TC/Carry Out) และทิศทางการนับจากภายนอก (บอร์ดอื่น)

4. มีปุ่ม/สวิตช์/สายจั๊ม Clear คือเมื่อกดแล้ว ส่วนของการแสดงการนับต้องเป็น 0

ดังนั้นภาพรวมจะประกอบไปด้วย
ชุด sensor รับ-ส่ง อินฟาเรด --[ input ]--> วงจรประมวลผลว่าเดินเข้าหรือออก (state machine ที่ได้ออกแบบและสร้าง) --[output]--> วงจร/ชิพนับขึ้น/ลง (CD4029) --> วงจร/ชิพ 7-segment decoder (74LS48) --> 7-Segment 1 หลัก

** ส่วน Clock ที่ใช้ในวงจร (ให้กับ Flip-Flop) ไม่ได้บังคับให้ต้องต่อเอง สามารถต่อใช้งานจากบอร์ดทดลองได้ หรือใครจะออกแบบใส่มาเลยก็ได้ ก็คือใช้ NE555 ต่อเหมือนจากการทดลองใน Lab Day11 ข้อ 1 ได้เลย **

การส่งงาน:

1. ส่งไฟล์งานออกแบบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่การออกแบบ State Machine จนถึงวงจรสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย
- แผนภาพ state machine diagram, state table, transition table, exitation table, สมการ
- วงรวมทั้งหมดตั้งแต่ ส่วนของ ชุด sensor ตรวจคนเดินผ่าน ส่วนที่ได้จาก state machine จนไปถึงส่วนแสดงผล 7-segment 
- สรุปรายการ IC/ชิพ และส่วนประกอบต่อพ่วง ที่ต้องใช้ทั้งหมด ว่ามีอะไรบ้าง โดยละเอียด เพื่อเบิกของ เช่น R ค่า 250 โอห์ม 2 ตัว, IC CD4029 1 ตัว, .... ทุกอย่างที่จะนำมาประกอบและสร้างเป็นชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง

2. ส่งไฟล์จำลองการทดสอบวงจรที่สร้างด้วยโปรแกรม DesignWork (.cct) เหมือนที่ทำใน Lab Day12 โดยการจำลอง ต้องสามารถจำลองจะต้องเห็นผลได้ว่า เมื่อมีการโยก Binary Switch 2 ตัว ซึ่งแทน Sensor แสง ในทิศทางเข้าและออกแล้ว ต้องเห็นผลลัพธ์ Binary ที่ Counter วิ่งเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามทิศทางที่เข้าหรือออก (ทำทุกอย่างเหมือนใน lab Day12 เพียงแต่ส่วนของ State Machine จะเป็นตามที่นิสิตออกแบบใหม่)

ส่งไฟล์งาน 1. และ 2. แนบมาพร้อมกัน ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2559

ให้ส่งเมล์ไฟล์งานมาที่ logic830@ixhundred.org, logic831@ixhundred.org, logic832@ixhundred.org ตาม sec ที่เรียน โดยใช้

Subject: Digital 59

3. เรื่องนัดส่งชิ้นงาน ตอนนี้นัดวันที่ 8 ธ.ค. 2559 ไปก่อน :) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ (BOM, Bill of Material) ที่ต้องเขียนส่งมาตอนท้ายด้วย

อุปกรณ์:

74LS08  x 1
555 x 1

ตัวส่ง Infrared x 2
ตัวรับ Infrared x 2

R1K   x  3
R1M   x  1

R ปรับค่าได้ 5k x 2

Switch กดติดปล่อยดับ x 1  (จริง ๆ ใช้สาย jump จิ้มแทนได้ ไม่ต้องใช้ Switch แต่ที่ lab มีให้ ถ้าจะใช้)

....

เป็นต้น

-----------------
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ตารางสอบแล็บปลายภาค ต้น/2559

สอบวันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 13:30-14:30 (อาจจะเข้าได้ตั้งแต่ 13:00 ถ้าห้องพร้อม)

 

Sec 830

1 5830300010 นางสาวกนกพร อนุสี

2 5830300036 นายกฤตกร รัตนพันธ์

3 5830300168 นายเชฏฐมาส ริยาพันธ์

4 5830300176 นายฐานพัฒน์ จิลลาวัณย์

5 5830300184 นางสาวฐาปนี ศรเดช

6 5830300192 นางสาวฐิติยา หงส์เลิศสกุล

7 5830300206 นายณัฐกิตติ์ จริตรัมย์

8 5830300222 นางสาวณัฐนรีย์ นิมสุวรรณ์

9 5830300231 นายณัฐนันท์ ถมสุวรรณ

10 5830300303 นายทัศน์พล พลายเสน

11 5830300311 นายเทพพิทักษ์ บุตรไธสง

12 5830300346 นายธนภูมิ ปัญญาสกุลวงศ์

13 5830300397 นายธนิศร์ ศรีดุสิตานนท์

14 5830300419 นายธราพงษ์ วาดถนน

15 5830300427 นายธวัชชัย บุญช่วย

16 5830300435 นายธีรสิทธ ธรรมศิริ

17 5830300460 นายนพรุจ กรสิทธิกุล

18 5830300486 นายนภนต์ มหะพันธ์

 

----

 

สอบวันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 15:00-16:00 (อาจจะเข้าได้ตั้งแต่ 14:30 ถ้าห้องพร้อม)

 

Sec 830

19 5830300494 นายนมัสวี มีครองแบ่ง

20 5830300508 นายนรากร เคนวงษ์

21 5830300541 นางสาวเนตรนภา เสาน่วม

22 5830300575 นายปภาณ ชวนะรานนท์

23 5830300583 นางสาวปภาภรณ์ จันทร์บาง

24 5830300613 นางสาวปิยธิดา สาคร

25 5830300621 นายไผท ลอออรรถพงศ์

26 5830300656 นางสาวพัชรินทร์ กระจ่างแจ่ม

27 5830300664 นายพัฒน์ภูมินันท์ ศรีสม

28 5830300672 นายพันธวัฒน์ พรมชาติ

29 5830300729 นายพีระพล ชื่นม่วง

30 5830300737 นางสาวเพ็ญนภา สะมะแอ

31 5830300788 นายภูมิพัฒน์ อภิชาเรืองโรจน์

32 5830300796 นายรชานนท์ โคมลอย

33 5830300842 นายศรัณย์ สง่าแสง

34 5830300907 นายสักการ วังอินทร์

35 5830300958 นางสาวสุวภัทร สุวรรณภักดี

 

----

 

สอบวันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 16:30-17:30 (อาจจะเข้าได้ตั้งแต่ 16:00 ถ้าห้องพร้อม)

 

Sec 831

1 5830300095 นายจิรภัทร ภู่ทับทิมทอง

2 5830300141 นายชโนวัจน์ ธนศักดิ์สกุล

3 5830300214 นางสาวณัฐทริกา ชำนิสารโชติกุล

4 5830300290 นางสาวทรรศมล เมฆมุสิก

5 5830300320 นายธนธรณ์ บุญยงค์

6 5830300401 นายธรรมบุตร ธนเศรษฐกร

7 5830300443 นายธีระพงษ์ ผารุธรรม

8 5830300524 นายนลธวัช บุญมา

9 5830300567 นายปกรณ์ ปทุมมาศ

10 5830300605 นายปวริศ เทพแจ่มใจ

11 5830300761 นายภัทรภณ เต็งเก้าประเสริฐ

12 5830300877 นายศุภวิชญ์ ว่องสินไพบูลย์

13 5830300931 นายสุจินดา เฉลิมสีมา

14 5830300966 นายอดิศักดิ์ เอี่ยมดีเลิศ

15 5830300974 นายอนุกูล ชำนาญพันธ์

16 5830301008 นายอัษฎาวุธ เหิมขุนทด

17 5830301024 นายอานันท์ อรุณสกุลวงศ์

18 5830301032 นายอิทธิโชติ องค์ศรีตระกูล

 

----

 

สอบวันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 08:30-09:30 (อาจจะเข้าได้ตั้งแต่ 08:00 ถ้าห้องพร้อม)

 

Sec 832

1 5830300044 นายกฤตพร จันทร์เพ็ง

2 5830300052 นายกฤษฎา ปลาบู่ทอง

3 5830300079 นายกิตติพงษ์ ฤกษ์ประดับ

4 5830300109 นายจิรวิชญ์ อินชนะ

5 5830300117 นายจิรายุทธ์ เต็งตระกูลพานิช

6 5830300125 นายจีรพัฒน์ ศรีพุ่มเงิน

7 5830300133 นายฉัตรชัย อินทรอักษร

8 5830300257 นายณัฐวัฒน์ งามสนิท

9 5830300265 นางสาวต้นฝ้าย เดชะคุปต์

10 5830300273 นางสาวตรีกานต์ ดิสสนะ

11 5830300281 นายถาปนา ปันกอ

12 5830300354 นายธนวัฒน์ อินอ่ำ

13 5830300371 นายธนวินท์ วัฒนากูล

14 5830300451 นางสาวนพรัตน์ ทองถนอม

15 5830300478 นายนพรุจ เหมภมร

16 5830300516 นายนราธร ดนตรีเจริญ

17 5830300559 นายบัญญพนต์ ขจรไพศาล

18 5830300591 นายปรัชญา แสนโคตร

 

----

 

สอบวันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 10:00-11:00 (อาจจะเข้าได้ตั้งแต่ 09:30 ถ้าห้องพร้อม)

 

Sec 832

19 5830300630 นายพงศธร คำมนตรี

20 5830300648 นางสาวพรรณพิลาศ ชัยเสวิกุล

21 5830300699 นายพีรณัฐ บุบผา

22 5830300745 นายภวัต ศรีสามารถ

23 5830300753 นายภัทรพล ฮวดเฮง

24 5830300800 นายรัชชานนท์ อุดมสุข

25 5830300818 นายราชภัฏ อ่อนดี

26 5830300826 นายวชิรวิทย์ หลักคำ

27 5830300834 นายวรรณิต บัวลอย

28 5830300851 นายศิรวัชร อิศรเดช

29 5830300893 นายสมรักษ์ ศิริประภากรณ์

30 5830300915 นายสิรภพ สุภีคำ

31 5830300923 นางสาวสิริมา เพิ่มพูล

32 5830300940 นายสุทธิพงศ์ รังสีธรรมกุล

33 5830300982 นางสาวอรอนงค์ วงศ์ณรัตน์

34 5830300991 นางสาวอริญชยา จุลคง

35 5830301016 นายอานนท์ ภูชำราบ

 

----

 

 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม (100) = คะแนนเข้าเรียน (10) + คะแนนทำแล็บ (50) + คะแนนสอบปฏิบัติ (20) + คะแนนส่งงานโปรเจ็ค (ออกแบบ 10, ส่งชิ้นงาน 10)

-คะแนนเข้าเรียน มาไม่สายได้ 100%, มาสายได้ 80%, ไม่เข้าได้ 0%
-คะแนนทำแล็บทำเสร็จในเวลาได้ 100%, ทำเสร็จส่งช้า 80%, ทำไม่ครบ ทำผิดได้ 60%, ไม่ส่งได้ 0%
ดังนั้นถ้ามาทำ Lab ในห้องเสร็จทันและมาไม่สาย จะได้ไปแล้ว 60 คะแนนจาก 100 คะแนน
-คะแนนสอบปฏิบัติ ถ้าเห็นกราฟ คือถ้าวาดกราฟมาถูกต้อง ผมดูแล้วคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% (เขียนหน่วยถูกต้อง) ได้คะแนน 100% ถ้าคลาดเคลื่อนมากกว่านี้ก็จะลดไปตามส่วนเช่น 90% 80% ต่ำสุด 70%
-ชิ้นงานออกแบบผิด (state machine diagram) ได้ 50% ทันที ถ้าถูกแต่มีผิดบางส่วนอื่นก็จะหักลดลงไปนิดหน่อย แต่ไม่เท่า state ผิด
-ชิ้นงานต่อส่งจริง ได้คะแนนตามสภาพ ถ้า work ทำงานได้ครบได้ 100% คือนับคนเข้าคนออกได้ถูกต้องตามที่คุยกันไว้ นอกจากนี้ก็ลดหลั่นลงไป ต่ำสุดคือ 50% คือส่งซาก คือต่อไว้เฉย ๆ ไม่จ่ายไฟ หรือจ่ายแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น)

---
คะแนนสูงสุด
Sec 830 : ได้ 99 คะแนน
5830300575 นายปภาณ ชวนะรานนท์ 

Sec 831 : ได้ 97 คะแนน
5830300095 นายจิรภัทร ภู่ทับทิมทอง
5830300974 นายอนุกูล ชำนาญพันธ์

Sec 832 : ได้ 98 คะแนน
5830300940 นายสุทธิพงศ์ รังสีธรรมกุล

----
ให้นิสิตลองคำนวณคะแนนและเกรดเอง :D เกรดจริง ๆ ให้รอดูในระบบ
ปกติแต่จะตัดที่ A 90 คะแนนขึ้นไป แต่รุ่นนี้เอา 85 คะแนนแล้วกัน