ฉก. นิสิต วิชา 01204425 Network Programming ภาคต้น/2559 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

5 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

มีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ลงไว้ในนี้นะ :)Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ตัวอย่าง rpcgen

ในไฟล์จะมีตัวอย่างตามที่ทำแล็บในบทเรียน rpcgen-dict (จะมีการเรียก function ที่มีพารามีเตอร์แบบ string (char *) กับ void (ไม่ส่ง))
และตัวอย่างอื่น เช่น rpcgen-basmath  ส่งพารามีเตอร์แบบ string (หรือ char*)
กับ rpcgen-int จะส่งพารามีเตอร์แบบ int
ก็ให้นิสิตดูว่า จาก source code ไฟล์เดียวที่รันได้แบบปกตินั้น เริ่มมีการแตก/แบ่งส่วนอย่างไร แล้วเขียน specficication อย่างไร (rdict.x) รวมไปถึงการเขียน interface ต่าง ๆ และการแก้ไข source code เดิมเพื่อให้ไปเรียกแบบ rpc จนกระทั่ง compile เสร็จ

และจะไฟล์  palindrome.cpp เปล่า ๆ ไว้เผื่อนิสิตจะทดลองเองตั้งแต่แรก  เพราะสอบจะส่งให้ไฟล์เดียวเหมือนกัน .cpp ตัวเดียวที่รันได้แบบปกติ

สอบให้ให้เวลา 2 ชม.  คาดว่าน่าจะมีการเรียกใช้ function ข้ามเครื่องแค่ function เดียว (จะได้แก้น้อย ๆ) และประเภทข้อมูลที่ส่งผ่าน ไม่น่าจะเกินจากตัวอย่างที่ให้ไว้ (ในตัวอย่างมีตัวแปรประเภท  int, string, void)

เริ่มสอบ 09:30 - 11:30   (ห้อง 09:00 น. น่าจะเปิดแล้ว) หมดเวลาผมก็จะตรวจเลยโดยการรันเทส แบบ rpc เหมือนกันโดยจะไปเรียกฝั่ง server ที่นิสิตทำขึ้น ถ้าผมรันได้ แสดงว่าทำเสร็จแล้ว โดยจะไล่ไปทีละลำดับ ถ้าใครเสร็จก่อนก็ยกมือได้ ง่ายมั่ก ๆ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดอยู่ที่
http://pi.eng.src.ku.ac.th/~vi/files/rpcgen-practice.zip

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ลำดับ กลุ่มที่ต้อง Present Project: เวลาเริ่ม - ชื่อโปรเจ็ค
(ประมาณกลุ่มละ 20 นาที)

09:30 - บันไดงู
09:50 - เป่า ยิ้ง ฉุบ
10:10 - Bingo
10:30 - เกมนับเลข
10:50 - ป๊อกเด้ง
11:10 - เกมหยอดเหรียญเรียง 4
11:30 - เกมส์แข่งพิมพ์เร็ว
11:50 - เกมส์ OX

----
ให้นิสิตมาเตรียม App ไว้เลยก็ได้ 08:30 ห้องคงเปิดแล้วมั้ง
ใครไม่มาตามเวลา ก็จะข้ามไปเลย แต่ถ้าเวลานั้นเจ้าของคิวยังไม่มา กลุ่มที่มาก่อนสามารถใช้เวลาสล็อตนั้นได้

Present งาน ห้อง Lab Com 2

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบปลายภาค

สูงสุด:

5630300326 นายธนวัฒน์ พลชัย

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนเต็ม (100) = คะแนนเข้าห้อง (10) + คะแนนสอบกลางภาค (30) + คะแนนสอบปลายภาค (40) + คะแนนทำงานในห้อง (5) + คะแนนสอบปฏิบัติ (10) + คะแนนทำงานกลุ่มโปรเจ็ค (5) 

คะแนนเข้าห้อง มาไม่สายได้ 100%, สาย 80%, ไม่เข้า 0% (ต่ำสุดได้ 5 คะแนน, คนที่ไม่เข้าห้องเลยซักครั้งได้ 0)
คะแนนทำงานในห้องได้ 100% ทุกคน สำหรับคนที่มีรายชื่อ
คะแนนสอบปฏิบัติได้ 100% ถ้าคนไหนผมขานเลขประจำตัวว่าได้
คะแนนทำงานกลุ่ม ได้ครบตามที่คุยกันไว้ได้ 100% ทำได้ไม่ครบก็หักลงตามส่วน (ต่ำสุดได้ 4)

คะแนนรวมสูงสุด : 5630300326 นายธนวัฒน์ พลชัย ได้ 80 คะแนน