ฉก. นิสิตวิชา Computer System Lab. ภาคปลาย/2558 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

3 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

มีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ไว้ที่นี่นะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ส่งงาน สอบ Final

1. เขียนรายงานว่า ที่ได้เรียนวิชานี้ ตอนนี้นิสิตมีความรู้อะไรบ้าง พอสังเขป (มีความรู้ครบ ก็ได้เต็ม)
2. ห้ามลอกกัน หรือคุยกัน ถ้าเข้าข่าย จะหักคะแนน โดยหารจำนวนคนที่เหมือน (โดยไม่แจ้งให้ทราบว่าโดนจับลอกกัน)
3. ให้ส่งไฟล์งานมาในรูปแบบ MS Word เท่านั้น ถ้าส่งไฟล์รูปแบบอื่นมา ไม่ได้คะแนน (ได้ 0 คะแนน)
4. ห้ามใช้เครื่องเดียวกัน หรือเครื่องห้องแล็บในการทำงานส่ง (ถ้าใครไม่มีเครื่องเป็นของตนเอง ให้แจ้งด้วย) ให้ใช้เครื่องส่วนตัว
5. ให้ส่งเมล์ไฟล์ส่งงานสอบมาที่ vanlop.i@ku.th  Subject: Final 59 Sec 83x  (มี 830 กับ 831) โดยห้ามส่งให้กันโดยเด็ดขาด ให้ส่งด้วย e-mail ของตนเอง และแจ้งชื่อ เลขประจำตัวให้เรียบร้อย รวมถึงให้ CC (สำเนาถึง) ตัวเองด้วย จะได้ทราบว่า เมล์ได้ส่งถึงผมแล้วเช่นกัน หรือว่าไม่ถึง จะได้ทราบทันที ถ้าใครส่งเมล์ให้กัน จะถือว่าลอกกัน
6. ให้ส่งไม่เกินภายในวันที่ 26 พ.ค. 2559

:D

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

เกรดที่คาดว่าจะได้ ที่ยังไม่รวมคะแนนสอบ Final 
คือถ้าไม่ส่งสอบ คือได้ตามนี้แน่นอน :D (เผื่อบางคนเอาแค่ผ่าน ไม่อยากส่งแล้ว)
ส่วนคนที่ต้องการ A เกณฑ์อาจจะสูงขึ้นกว่านี้เดี๋ยวดูก่อน คือคนที่ได้ C  อาจจะไม่ได้ A ก็ได้ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบที่จะได้ 0-30 และ เกณฑ์ A ว่าจะตัดที่เท่าใด (ไม่สูงกว่า 90 แน่นอน) ถ้าได้ 30 เต็ม น่าจะได้ A เพราะว่า C ตามตารางนี้ ตอนนี้ตัดที่ 60-64%

Sec 830

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขา Grade
1 5530300154 นายปริยวิศว์ เพชรอาวุธ T02 D
2 5530300596 นายพันธกิจ จันทนจินดา T02 F
3 5530300839 นายศุภณัฐ ชลคีรี T02 F
4 5530300855 นายสาธิต บำเพ็ญบุญ T02 F
5 5530300863 นายสิทธิชัย อภัยจิตร์ T02 F
6 5630300032 นายกฤตวัฒน์ สุพรรณโกมุท T12 C
7 5630300083 นางสาวเกวลี ไตรวิทยาศิลป์ T12 D
8 5630300164 นายจีระยุทธ์ เซ็นพานิช T12 F
9 5630300245 นายชัยวิทย์ เชาว์ชัยนิตย์ T12 D
10 5630300288 นายณัฏฐชัย แถมพร T12 F
11 5630300300 นายตรีธนพงศ์ เอี่ยมรอด T12 C
12 5630300318 นายตฤนธณัฎฐ์ เจริญพูล T12 D
13 5630300326 นายธนวัฒน์ พลชัย T12 C
14 5630300440 นายนฤดล จันทร์อำรุง T12 F
15 5630300512 นายปัณณทัต เจียรวงศ์สกุล T12 C
16 5630300652 นายภาณุวุฒิ สอนบุตรดี T12 D
17 5630300679 นายมณศักดิ์ ผลประสาร T12 C
18 5630300687 นายมนุเชษฐ อินแปง T12 D+
19 5630300741 นางสาววรพรรณ โพธิ์มี T12 C
20 5630300750 นายวรพล ช่วยพันธ์ T12 D
21 5630300784 นายวิศรุต มนูรัษฎา T12 C
22 5630300881 นายกิตติชัย เรืองพูน T12 D
23 5630300890 นายเสฏฐวุฒิ สังข์ผาด T12 F
24 5630300911 นายอนันตชัย พงศ์ลาภิศ T12 F

 

Sec 831

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขา Grade
1 5530300081 นายเกียรติศักดิ์ ผสมทรัพย์ T02 F
2 5530300197 นายโชคชัย ส่งศิลปวัฒน์ T02 F
3 5530300278 นายณัฐวัชร แป้นทอง T02 F
4 5530300294 นายทวีศักดิ์ ชัยสันติเกียรติ T02 F
5 5530300740 นายศยาม จิตรประเสริฐ T02 F
6 5530300758 นายศรัณย์ มั่นคง T02 F
7 5530300766 นายศวิษฐ์ คงภิรมย์ชื่น T02 F
8 5530300821 นายศุภชัย เล็กสวัสดิ์ T02 F
9 5530300987 นางสาวอรัญญา ตรีสมุทรกุล T02 D
10 5530301037 นางสาวอิมพิภรณ์ ดิลกวัฒนสุนทร T02 D
11 5630300041 นายกฤษฎา มากทรัพย์สุโข T12 C
12 5630300059 นายกวีศิลป์ ก้อนเจริญเกียรติ T12 C
13 5630300067 นายกิตติโชค ศรีสุวรรณ T12 C
14 5630300156 นายจิรสิน ปัจฉา T12 C
15 5630300202 นางสาวชนกพฤกษา มีธวัช T12 D+
16 5630300237 นายชยพล เซ่งไพเราะ T12 D+
17 5630300253 นายชุณหไกร บรรเจิดจารุวงศ์ T12 C
18 5630300261 นายณภัทร์ ศิริวรรณ T12 C
19 5630300270 นายณรงค์กร สิงห์วงศ์วัฒนะ T12 C
20 5630300334 นายธนวัฒน์ ภูมิเกียรติศักดิ์ T12 C
21 5630300351 นายธนากร สวนปรางค์ T12 C
22 5630300385 นางสาวธนาทิพย์ โพธิ์ภักดี T12 C
23 5630300458 นายชนาธิป คงเจริญ T12 D+
24 5630300466 นายปกรณ์ วีรยวรางกูร T12 D+
25 5630300504 นายปราโมทย์ นิติวัฒนชัย T12 C
26 5630300580 นายพัทธนันท์ เลิศฤทธิ์ T12 C
27 5630300601 นายพิชยากรณ์ บุตรจันทร์ T12 C
28 5630300628 นายภัทรชัย อินทนิล T12 C
29 5630300636 นายภัทรพงศ์ แสงสุวรรณโณ T12 D+
30 5630300644 นายภัทรพล สวัสดี T12 C
31 5630300709 นางสาวยุพาพร มงคลสกุลฤทธิ์ T12 C
32 5630300725 นายลัทธพล ทองไถ T12 C
33 5630300776 นางสาววิรัลพัชร ลำยอง T12 C
34 5630300792 นายศตวรรษ ดูใจ T12 C
35 5630300806 นางสาวศิรดา งามขำ T12 C
36 5630300822 นายศิษฏ์พงษ์ สวัสดิ์พานิช T12 D+
37 5630300831 นางสาวศุภสุตา เจดีย์พราหมณ์ T12 C
38 5630300857 นายสันติ แซ่ลี T12 C
39 5630300873 นางสาวสิรินาถ สุขแก้ว T12 C
40 5630300920 นายอนุชา ไมตรีภิรมย์ T12 D+
41 5630300962 นายอรรถพล ก่อแก้ว T12 C
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

เมล์ส่งงาน ขอแก้เป็น
vanlop.i@ku.th  
:D