ฉก. นิสิตวิชา Operating System ภาคปลาย/2558 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

2 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

มีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ไว้ที่นี่นะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบกลางภาค

คะแนนสอบกลางภาค

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบปลายภาค:
final score

คะแนนทั้งหมด (100) = คะแนนเข้าเรียน (10) + สอบกลางภาค (35) + สอบปลายภาค (40) + Quiz (5) + งานโปรเจ็คกลุ่ม (10)

คะแนนเข้าเรียน = มาไม่สายได้ 100% มาสายได้ 80% ไม่มาได้ 0% ลา/ป่วย/บอกกล่าว 100%
คะแนน Quiz = ได้ 5 ทุกคนรวมถึงคนไม่ได้ Quiz ด้วย คน Quiz ถือว่าได้ซ้อมสอบกลางภาคก่อน
คะแนนงานกลุ่ม = ทำได้หมดตามโจทย์ได้ 100% ไม่ครบแต่ละคุณลักษณะหักไป 10% (ตำสุดได้ 9 คะแนน)

ลองประเมิน บวก ๆ คะแนนกันดูเองนะ เกรดก็ตามคะแนนเลย ก็น่าจะเหลือเข้าเรียนที่อาจจะต้องคำนวณกันเองว่าเร็วมาช้ากี่ครั้ง (บอกแล้วให้มาเข้าเรียน :D) นอกนั้นน่าจะบวกกันได้เลยเพราะน่าจะทราบหมดแล้ว

ขอให้นิสิตโชคดี :D