ฉก. นิสิต วิชา 03603222 Logic Circuit Laboratory ภาคต้น/2558 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

2 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

มีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ไว้ที่นี่นะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

กำหนดส่งงานโปรเจค:

ให้นิสิตออกแบบ และสร้าง วงจรนับคนเข้าออก โดยมี
1. เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับการเดินตัดผ่าน เมื่อมีคนเข้าหรือออก (สวนทางกับทิศอีกด้านหนึ่ง)
2. ให้นับจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามทิศที่เข้าหรือออก โดยแสดงผลด้วย 7-Segment 1 หลัก (0 - 9)
3. สามารถต่อพ่วงบอร์ด เพื่อนับเป็นหลักสิบ หลักร้อย .. ได้ โดยในบอร์ดที่ออกแบบนั้น ต้องสามารถเลือกได้ว่า จะให้สว่นของวงจรนับ จะนับ (รับ pulse และทิศทางการนับ) จากชุด State Machine ภายในบอร์ด หรือจาก สัญญาณทดและทิศทางการนับจากภายนอก
4. มีปุ่ม Clear คือเมื่อกดแล้ว counter และผลแสดงการนับต้องเป็น 0

การส่งงาน:
1. ส่งไฟล์งานออกแบบ ตั้งแต่ออกแบบ State Machine จนถึงวงจรสำเร็จ + ชุด Sensor แสง + วงจรสัญญาณนาฬิกา พร้อมสรุปจำนวน อุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดมาดังเช่นตัวอย่างด้านล่าง  (ไฟล์ .doc หรือ .docx)

2. ให้ส่งไฟล์ทดลองการจำลองออกแบบ โดยให้นำวงจรที่ออกแบบในข้อ 1. มาสร้างเป็นวงจรจำลองในโปรแกรม DesignWork โดยจำลองแค่ในส่วนของการทดสอบ State Machine เท่านั้น โดยจำลองตั้งแต่การรับอินพุตจากเซ็นเซอร์แสงด้วย Binary Switch แทน จนจบแค่ไปถึงส่งสัญญานนับและทิศทางการนับ ออกมา (ไฟล์ .cct)

ให้ส่งเมล์งานมาที่ logic830@ixhundred.org, logic831@ixhundred.org, logic832@ixhundred.org ตาม sec ที่เรียน โดยใช้
Subject: Project Logic 58
ให้แนบไฟล์งาน 1. และ 2. มา พร้อม แนบชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม
ทุก Sec ส่งไม่เกินวันที่ 8 ธันวาคม 2558 

3. เรื่องนัดส่งชิ้นงาน เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกที

ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ (BOM, Bill of Material)
อุปกรณ์:
74LS08  x 1
555 x 1

ตัวส่ง Infrared x 2
ตัวรับ Infrared x 2

R1K   x  3
R1M   x  1
R ปรับค่าได้ 5k x 2

Switch กดติดปล่อยดับ x 1
....
เป็นต้น

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ตารางสอบแล็บ หมู่ 832 (วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 16:40 - 17:40 น.)

1 5730300077 นางสาวกัญญารัตน์ แปงเขียว  

2 5730300085 นายไกรวิชญ์ ยาแก้ว  

3 5730300107 นายคุณากร ทองรัตนะ  

4 5730300115 นางสาวจงรัก ทับทอง  

5 5730300212 นายชุติพงศ์ ภิรมย์รักษ์  

6 5730300239 นางสาวฏิญาภัส รัฏฐากิจ  

7 5730300247 นายอธิษฐ์ กลิ่นบำรุง  

8 5730300255 นางสาวฐิติพร ระรวยทรง  

9 5730300271 นายณภัทร เพ็ญเพียร  

10 5730300336 นายณัฐวุฒิ แสงเงิน  

11 5730300387 นายธนกฤต นิ่มนวล  

12 5730300425 นางสาวธนัชชา สุระขันต์  

13 5730300441 นายธรรมรัตน์ นิตยาจาร  

14 5730300476 นางสาวนภารัตน์ รุยันต์  

15 5730300549 นางสาวพรรษา หิงห้อยทอง  

16 5730300557 นายพลวัต ชาญชนะโยธิน  

17 5730300603 นางสาวภาสินี ขันติวิศิษฎ์  

18 5730300646 นายรวิพล ทับทิมทอง

 

ตารางสอบแล็บ หมู่ 832 (8 ธ.ค. 2558 เวลา 18:00 - 19:00 น.)

19 5730300654 นางสาวรังสินันท์ ไม้แก้ว  

20 5730300662 นางสาวรุ่งรวี สันเมือง  

21 5730300689 นายวรรธนัย แสงสุนทร  

22 5730300701 นายวิชชากร ไกรรมย์สม  

23 5730300719 นางสาววิชญาพร ดอนวิชา  

24 5730300735 นายวีรวิชญ์ จันทรกำเนิด  

25 5730300760 นายสมบูรณ์ มากเขียนไป  

26 5730300778 นายสฤษดิ์วงศ์ หวานเสนาะ  

27 5730300786 นายสิทธิชัย สันติวรกุล  

28 5730300832 นายสุรสีห์ อ่อนพลับ  

29 5730300841 นางสาวเสาวรส ชุ่มเสนา  

30 5730300859 นายหัตถ สีเขียว  

31 5730300867 นายอกนิษฐ์ กนกนาค  

32 5730300883 นายอภิสิทธิ์ โชติรัตนอมรกิจ  

33 5730300905 นายอัครวัฒน์ ทักษิณาทิพย์  

34 5730300913 นายอัณณพ คงดีได้  

35 5730300948 นายอุกฤษฎ์ เทียนแก้ว

 

----

ตารางสอบแล็บ หมู่ 830 (วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 09:30-10:30 น.)

1 5730300204 นายชินวัตร มัจฉาเกื้อ  

2 5730300298 นางสาวณัฐชาวดี เชษฐา  

3 5730300328 นางสาวณัฐวดี ปัญญะ  

4 5730300344 นายณัฐสันห์ คชวัตร  

5 5730300395 นายธนโชติ งามมีศรี  

6 5730300409 นายธนรัชต์ ไพรพงษ์  

7 5730300531 นายพรภวิษย์ เมธาจิรโรจน์  

8 5730300590 นางสาวภัทรวดี สายพรหม  

9 5730300697 นางสาววราภรณ์ จันทร์โอทาน  

10 5730300816 นางสาวสุทธิดา สุขแก้ว  

11 5730300824 นางสาวสุมนธีรา บุญประเสริฐ  

12 5730300956 นางสาวอุสรินทร์ ยิ้มประเสริฐ

 

---

ตารางสอบแล็บ หมู่ 831 (วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 13:10-14:10 น.)

1 5730300018 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง  

2 5730300042 นายกรพล สุขสำเร็จ  

3 5730300051 นายกฤษฎา นามกูล  

4 5730300069 นายกฤษณ์ นาคจำนงค์  

5 5730300093 นางสาวขวัญชนก แซ่ตัน  

6 5730300123 นายจักรรินทร์ วรรณพงษ์  

7 5730300131 นายจิรภาส บุดดาพันธ์  

8 5730300140 นายจิระพงศ์ ศรีคำไทย  

9 5730300158 นางสาวจุฑารัตน์ สีชมภู  

10 5730300166 นายชนสิษฎ์ มรรยาทอ่อน  

11 5730300174 นางสาวชนิกานต์ เวทยสาร  

12 5730300191 นายชัยพร วัฒนชาติวงศ์  

13 5730300263 นายณฐกร จันทรัง  

14 5730300280 นายณัฎฐพล จิตตโชติศักดิ์  

15 5730300310 นายณัฐพล ฐิติพานิชยางกูร  

16 5730300352 นายตนุภัทร บุญรักษา  

17 5730300379 นายทยาวีร์ เกิดนานา  

18 5730300433 นายธนาพงษ์ สำเภาจันทร์

 

ตารางสอบแล็บ หมู่ 831 (วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 14:30-15:30 น.)

19 5730300484 นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา  

20 5730300492 นายนัฐนันต์ ถนอมวงษ์  

21 5730300506 นางสาวนิศารัตน์ เทียงดาห์  

22 5730300522 นายพงศ์อภิราม แจ่มไพบูลย์  

23 5730300565 นางสาวพิชญาดา หอมพญา  

24 5730300573 นายพิษณุ โพคา  

25 5730300581 นายพีรพล ชุนพงษ์ทอง  

26 5730300611 นายมนัสวี ปัญญาเครือ  

27 5730300620 นางสาวเมริสา ผึ่งสวัสดิ์  

28 5730300638 นายยศวัฒน์ โรจน์ถิรพงศ์  

29 5730300671 นายวงษ์ทวี ดาศรี  

30 5730300727 นายวิศรุต โชคสวัสดิ์  

31 5730300751 นายศุภวิชญ์ นวลขาว  

32 5730300808 นายสุติวัส จอมชัย  

33 5730300891 นายอลังการ ศรีสมุทร  

34 5730300930 นายอินทร์ทัช บรรลือทรัพย์  

35 5730300964 นายเอกภพ ธรรมเจริญ  

 

---