ฉก. นิสิต วิชา 01204425 Network Programming ภาคต้น/2558 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

5 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

มีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ไว้ในนี้นะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ให้นิสิตส่งงานกลุ่ม Project มาที่ netprog@ixhundred.org
Subject: Netprog Project
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

--
ส่วนงานเดี่ยว ให้ส่งมาที่ netprog@ixhundred.org
Subject: Netprog Homework 58
ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2558 (หลังสอบในตารางวิชานี้ 3 วัน)

(เรื่องทำ Web Server กับ DNS Client ให้ zip 2 ข้อส่งมาเลยทีเดียว ถ้าใครจะแนบ .exe ต้อง rename .exe เป็นอย่างอื่นก่อน เช่น .ex_ แล้ว zip มาก่อน ค่อยส่ง)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านเดี่ยว 2 ข้อจำได้เปล่า? 5 คะแนน

1. ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบง่าย ๆ ที่สุด 
ให้เขียนโดยใช้ Socket เขียนด้วยภาษาอะไรก้ได้ ห้ามใช้พวก Socket Server สำเร็จรูป หรือใช้ object พวก http server สำเร็จรูป ให้เขียนโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ รอรับเองที่พอร์ต 80 แต่ให้สามารถแก้ไข หรือกำหนดพอร์ตได้ตอนเริ่มโปรแกรม เผื่อเวลาผมตรวจ มันจะได้ไม่ชนกับพอร์ต 80 กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องผม  เช่นรัน

C:\>mywebserver 8000

ผมก็สามารถเข้าเว็บมาที่ http://localhost:8000 ได้ เป็นต้น 
เข้ามาแล้วเห็นอะไรบ้าง ไม่ต้องมีอะไรมาก มีอย่างน้อยคือแสดงชื่อ รหัสของนิสิตแค่นี้พอ ส่วนใครจะใส่อะไรมากกว่านี้ไม่มีปัญหา พูดง่าย ๆ ก็คือ เว็บเซิร์ฟเวอร์คุณ ไม่ว่าจะขออะไรมา ส่งหน้าเพจชื่อคุณกลับไปแค่นั้นเอง

2. เขียน DNS Client 
ก็เช่นกันห้ามใช้คำสั่งเกี่ยวกับ DNS หรือพวก Name Resolver สำเร็จรูป ให้เขียน Socket แบบ UDP ติดต่อไปที่ DNS Server port 53 เอง ต้องส่งอะไรยังไง หาได้จากในเน็ต หรือ RFC ที่เกี่ยวข้อง แต่ protocol จะเป็นแบบ Binary ไม่ใช่ Text mode เหมือนที่ทดสอบ ๆ กันมา ดังนนั้นต้องเตรียมโครงสร้างข้อมูลตามฟอร์ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วส่งทั้งก้อนออกไป รวมถึงตอนที่มันตอบกลับมาด้วย ก็ต้องเอา structure ไปจับ จะได้รู้ว่าส่วนไหนคือข้อมูลอะไร โดยที่ DNS client ทีทำนี้ จะต้องจะรับพารามเตอร์ 2 ตัวคือ 1. IP ของ DNS Sever และ 2. ชื่อ hostname ที่ต้องการจะถาม

ตัวอย่างเช่นรันโปรแกรมในมหาลัยฯ
C:\>mydns 158.108.96.4 www.google.com

ถ้าที่บ้านอาจจะเป็น
C:\>mydns 192.168.1.1 www.google.com

แล้วให้แสดงรายชื่อ IP ทั้งหมดที่ DNS Server ตอบกลับมาดังเช่น

C:\>mydns 192.168.1.1 www.google.com

Name:    www.google.com
Addresses:  
          173.194.38.14
          173.194.38.145
          173.194.38.148
          173.194.38.146
          74.125.235.18
          74.125.235.17
          74.125.235.20
          74.125.235.19
          74.125.235.16
          173.194.38.144

C:\>

ประมาณนี้

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบกลางภาค

mid-score-58
คะแนนสูงสุด: 5530301011 นางสาวอัมรินทร์ ประทุมวัน

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบปลายภาค:

คะแนนสูงสุด: 5530300251 นายณัฐดนัย เปียสนิท

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

สรุปปัญหาการบ้านเดี่ยว:
โหลดไม่ได้ คือหมายถึง ผมอาจจะติด permission หรือ ลบต้นฉบับไปแล้ว หรือส่ง link ไม่ถูกต้องมา
ใครยังไม่ได้ส่ง ไม่ต้องส่งมาแล้ว ใครที่ผมโหลดไม่ได้ ให้แจ้ง/แก้ไขด่วนภายในวันนี้ ส่วนคนที่ส่งแล้ว แล้วผมไม่ได้รับก็ให้ส่งใหม่ และแนบหลักฐานวันเวลาที่ส่งของเดิมมาด้วย

5430300659 นายพัทธดนย์ พงศ์ชัยประเสริฐ ไม่ส่ง
5530300031 นางสาวกวินนา อับดุลรอมาน web ใช้ lib+dns ใช้ lib
5530300090 นางสาวขวัญฤดี คู่มงคล web ใช้ lib+dns ใช้ lib
5530300111 นายจตุพล ตั้งสุวรรณพานิช web ข้างในเป้นคนอื่น
5530300219 นายณณัท จิรภิวงษ์ web ข้างในเป้นคนอื่น
5530300227 นายณัฐ ธำรงธีระกุล ไม่ส่ง
5530300243 นางสาวณัฐฐาพร แสงอรุณ ไม่ส่ง
5530300260 นายณัฐพล ศิลปรัศมี web ใช้ lib+ไม่มีข้อ dns
5530300278 นายณัฐวัชร แป้นทอง ผิดไฟล์
5530300286 นายณัฐวีร์ จันทรัพย์ web ใช้ lib+dns ใช้ lib
5530300375 นางสาวธีราภรณ์ เตียรถ์วงศ์ โหลดไม่ได้
5530300413 นายนิวัธน์ เลิศปรัชญากุล ไม่ส่ง
5530300421 นายเนติ อรรครติกานนท์ ไม่ส่ง
5530300464 นางสาวปพิชญา กาญจนสิงห์ web ใช้ lib + dns ใช้ lib
5530300481 นายปริญญาพันธ์ ชัยวัฒนอุดร ไม่ส่ง
5530300499 นางสาวปาริฉัตร เชื้อชาติ web ใช้ lib+dns ใช้ lib
5530300618 นายพิเชฐ รุ่งสงวนวงษ์ ชื่อถูก id ผิด
5530300626 นายพิทวัส ไชยะคำ web ข้างในเป็นคนอื่น
5530300723 นายวีรภัทร ธรรมวัฒนา โหลดไม่ได้
5530300758 นายศรัณย์ มั่นคง โหลดไม่ได้
5530300774 นางสาวศศิกมล แพคงคา ไม่ส่ง
5530300855 นายสาธิต บำเพ็ญบุญ โหลดไม่ได้
5530300901 นางสาวสุภาพร แหลมกีก่ำ web ใช้ lib+dns ใช้ lib
5530300995 นางสาวอรุชา โกไศยกานนท์ web ใช้ lib+dns ใช้ lib
5530301037 นางสาวอิมพิภรณ์ ดิลกวัฒนสุนทร ไม่ส่ง

คะแนนรวม (100) = สอบกลางภาค(30)+สอบปลายภาค(40)+คะแนนเข้าเรียน(10)+การบ้านเดี่ยว(5)+งานกลุ่ม(10)+คะแนนในห้อง(5)
คะแนนเข้าห้องเรียน = มาไม่สายได้ 100%, มาสายได้ 80%, ไม่มาได้ 0% (ป่วย/ลา = มาไม่สาย)
คะแนนการบ้านเดียว = ข้อละ 2.5 มีผิด หรือไม่ตรงโจทย์หักนิดหน่อย ไม่ส่งได้ 0 (ใช้ library/คำสั่งสำเร็จ โดยหักคะแนน)
คะแนนงานกลุ่ม = ก็ถ้าทำไม่ครบตามที่ได้ตกลงกันไว้ ก็หักคะแนน ต่ำสุดได้ 7/10
คะแนนในห้อง = ได้หมดทุกคน 5 (คนไม่มาที่ส่งงานในห้อง หรือป่วย ก็ได้คะแนน)

สวัสดีปีใหม่ ๆๆๆ
:D