ฉก. นิสิตวิชา Operating System ภาคปลาย/2557 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

6 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ถ้ามีข่าวสารอะไรผมจะแจ้งไว้ในนี้นะ :D

Website โหลดสไลด์การเรียน: http://pi.eng.src.ku.ac.th เลือกวิชา Operating System
ชื่อผู้ใช้ถ้าใครไม่มีก็
user: guestpi
password: guestpiShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

งานกลุ่ม : OS Simulator
-กำหนดส่ง วันสุดท้ายของการเรียนการสอน (อาจจะส่งในห้อง)
-1 กลุ่มมีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน
-โจทย์ และตัวอย่างโปรแกรม .asm ที่ใช้ทดสอบอยู่ที่ http://pi.eng.src.ku.ac.th
โจทย์ http://pi.eng.src.ku.ac.th/mod/resource/view.php?id=320
ตัวอย่างโปรแกรมกับไฟล์ทดสอบ http://pi.eng.src.ku.ac.th/mod/resource/view.php?id=321

 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ข้อสอบกลางภาค

มีทั้งหมด 5 หน้า รวมทั้งหมด 5 ข้อใหญ่ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเหมือนภาษาใน slide นั่นแหละ และมีภาษาไทยด้วย รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรค :D)
มีทั้งแบบเขียนตอบ และ เลือกตอบ many multiple choice
รวมทั้งหมด 40 คะแนน ออกตั้งแต่บทที่ 2-7

เอาเครื่องคิดเลขเข้าได้นะ แล้วก็ทำในสมุดเท่านั้นนะ ห้ามทำในโจทย์ ทำใจโจทย์จะไม่ได้คะแนน ระวังทดลองเขียนแล้วลืมเขียนจริง

คำสั่ง 

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด...5...ข้อ...5...หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
2. ให้นิสิตปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการสอบของนิสิต
3. ห้ามนำชุดข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
4. ห้ามยืมอุปกรณ์ใดๆ ในขณะทำการสอบ
5. ให้เขียนข้อมูลของนิสิตในกระดาษคำตอบ และ ข้อสอบให้ครบถ้วนตามที่ข้อสอบกำหนด
6. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
6.1 เครื่องคิดเลข (โปรแกรมได้)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ครั้งหน้า 20 เม.ย. 58 ให้พิมพ์ slide เตรียมมาดังนี้ (5 บท ที่จะเรียนถัดไป)

แหล่งข้อมูล Chapter 13 : I/O System

Part VI : Protection and Security
แหล่งข้อมูล Chapter 14 : System Protection
แหล่งข้อมูล Chapter 15 : System Security
Part VIII : Special-Purpose Systems
แหล่งข้อมูล Chapter 19 : Real Time System
แหล่งข้อมูล Chapter 20 : Multimedia Systems
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

นัดส่งงานโปรเจ็ค OS Simulator
นัดส่งภายในวันที่ 6 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 16:00 บริเวณจัดงานแสดงผลงานรุ่นพี่ปี 4
แต่ถ้าไม่พบ ผมจะอยู่แถว ห้องธุรการคณะแทนนะ แถว ๆ พี่โอ้

และภายในวันเดียวกัน ให้ส่งเมล์งานมาด้วย ที่
os@ixhundred.org
Subject: OS Sim 58

แนบรายชื่อสมาชิกกลุ่มมาด้วย
ส่วนตัวงาน ให้ zip มา แล้ว rename เช่นเป็น .zi_ เพราะว่า ถ้ามี .exe หรือไฟล์แปลก ๆ แนบมา mail server มันจะตีกลับ ให้เช็คด้วยว่า มีเมล์เด้งกลับไปหรือเปล่า

--

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

รายละเอียดการสอบปลายภาค
-ข้อสอบมีทั้งหมด 42 ข้อ คะแนนทั้งหมด 40 คะแนน
-ให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้ (กระดาษคำตอบแยก ไม่ได้ใช้สมุด)
-ห้ามนำหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ
-นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบได้ (ห้ามนำคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งเทียมคอมพิวเตอร์เข้าห้องสอบ)
-ข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ, ถูกผิด, คำนวณ, เขียนภาพ คล้าย ๆ สอบกลางภาค
-ออกบทที่ 8,9,10,11,12,13,14,15,19,20 ตาม http://pi.eng.src.ku.ac.th

ขอให้นิสิตทุกคนโชคดี :D   @-/--8----<
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนทั้งหมด 100 = คะแนนสอบกลางภาค (35) + คะแนนสอบปลายภาค (40) + คะแนนเข้าห้องเรียน (10) + คะแนน Quiz (5) + คะแนนงาน OS Sim (10)

-คะแนนเข้าเรียน มาไม่สาย ลากิจ ลาป่วยได้ 100%,  มาสายได้ 80%, ไม่มาได้ 0%  ใครมาไม่สายครบทุกครั้งได้ 10 เต็ม
-คะแนน Quiz ได้ 5 ทุกคนถึงแม้จะไม่ได้ส่ง คนที่ได้ทำ Quiz ก็ถือว่าได้ซ้อมก่อนสอบมีโอกาสได้คะแนนมากกว่า + ได้คะแนนเข้าเรียน
-คะแนน OS Sim ต่ำสุดได้ 8.5 คะแนน ส่วนกลุ่มไหนทำครบได้ 10 คะแนน

ลองบวก ๆ กันดูนะ ว่าจะได้คะแนนรวมเท่าได ก็น่าจะพอเดา ๆ เกรดได้นะ (ร้องไห้หนักมาก)

ขอให้นิสิตโชคดี ฝึกงานได้ความรู้ + ประสบการณ์ และเบี้ยเลี้ยงเยอะ ๆ :D