รับสมัครผู้ช่วยงานโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 2013

15 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ในวันที่ 17-18 กค 56 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 2013 จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานดังต่อไปนี้

1.นิสิตช่วยงานวันที่ 16 กค 56(วันอังคาร) ช่วยบริษัท Gammaco ติดตั้งอุปกรณ์และจัดสถานที่ 15 คน เวลา 11.00 น. ที่อาคารพลศึกษา และห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงที่หอสมุด

2.เป็นกรรมการตัดสินในวันที่ 17 กค ทั้งวัน 6 คน (วันพุธ)

3.เป็นกรรมการตัดสินในวันที่ 18 กค ทั้งวัน 6 คน (วันพฤหัส)

4.เป็นสตาฟแข่งหุ่นยนต์ 14 คน ในวันที่ 17 กค ช่วงเช้า 

5.เป็นสตาฟแข่งหุ่นยนต์ 14 คน ในวันที่ 17 กค ช่วงบ่าย

6.เป็นสตาฟโครงงานวิทย์ 5 คน ในวันที่ 17 กค ช่วงเช้า

7.เป็นสตาฟโครงงานวิทย์ 5 คน ในวันที่ 17 กค ช่วงบ่าย

8.เป็นสตาฟแข่งหุ่นยนต์ 14 คน ในวันที่ 18 กค ช่วงเช้า 

9.เป็นสตาฟแข่งหุ่นยนต์ 14 คน ในวันที่ 18 กค ช่วงบ่าย

10.เป็นสตาฟโครงงานวิทย์ 5 คน ในวันที่ 18 กค ช่วงเช้า

11.เป็นสตาฟโครงงานวิทย์ 5 คน ในวันที่ 18 กค ช่วงบ่าย

12.พิธีกร เน้นหน้าตา พูดจาไพเราะ ชาย 1 หญิง 1 วันที่ 17-18 กค 56

13.ทีมงานสันทนาการ 5 คน 17 กค 56 

ผู้ที่สมัครข้อ 2-13 ต้องมาประชุมเพื่อสรุปงานในวันที่ 16 กค 56 16.00 น. ปล.ต้องมาทุกคน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครในกระทู้นี้ได้เลยครับ สามารถสมัครได้หลายข้อถ้านิสิตว่างและตารางเวลาไม่ซ้อนกัน 

มีเงินค่าตอบแทนขั้นต่ำให้วันละ 200 บาท มีข้าวกลางวันให้ด้วยครับ 

ลงชื่อได้ที่กระทู้นี้เท่านั้น  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ลิงค์นี้ครับ 

ผู้ประกาศ กรวิทย์ โทร ศูนย์ แปด หนึ่ง เก้า เก้า หก เจ็ด แปด สาม หนึ่ง  korawitแอดengดอทsrcดอทkuดอทacดอทthShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
TENJHO_TENGE
(พงศธร อังคณากร)

E.67
TENJHO_TENGE's picture

พงศธร  อังคณากร   สมัคร  1  4  5   คับ

nannei
(วิชชุดา ชอบชื่นชม)
nannei's picture

น.ส.วิชชุดา ชอบชื่นชม 5330300100

น.ส.อรรณิษา ฮามิ 5330301017

นายพงศธร เหมือนส้ม 5330301432

4 5 8 ค่ะ

น.สวิริยา เฉลิมกิจพานิชย์ 5330301246

น.ส.ศิริภาวรรณ ส่งเสริม 5330300410

5 8 ค่ะ

keng
(นาย ขรรค์ชัย ยอดสวัสดิ์)
keng's picture

นาย ขรรค์ชัย ยอดสวัสดิ์ 5330300096

นายธนกร  สุขประเสริฐ  5330300959

นายปฏิพล  หมายสำราญ 5330300975

ลง 5 8 ครับ

nannei
(วิชชุดา ชอบชื่นชม)
nannei's picture

น.ส.รตา วรมงครัตน์  5330301386

4 8 ค่ะ

pb237249
(สิรภพ สูงสว่าง)
pb237249's picture

น.ส. รัตน์ติภรณ์ เภาเกิด 5330300703
นาย สิรภพ สูงสว่าง 5330300681
4 5 10

น.ส. ปุณยาพร น้อยกาญจนะ 5330300177
5 10

น.ส.ภัทรา อยู่ในธรรม 5330300843
4 5

ativara
(อนุ ศักดิ์พิบาล)
ativara's picture

ธนิตพงศ์  สิริโสภณวัฒนกุล 5330300029

อนุ ศักดิ์พิบาล 5330300282

ธงไชย  เจนวีรวัฒน์ 5330300878

ทวีศักดิ์ เพ็ญโภคัย 5330300673

ลง 4,5,8

นายธนกร สุขประเสริฐ  5330300959

ลง 4

boat
(Thanawat)
boat's picture

ธนวัฒ เลิศอนันต์ 5330300894

ลง 4,5,8

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

4-5-8 เต็มแล้วนะครับ

cronokinesis
(ชัชวาล เอื้องอุดม)

E.67
cronokinesis's picture

นาย ชัชวาล เอื้องอุดม 5430300195

นาย วรปรัชญ์ อัตไพบูลย์ 5430300861

นาย ธนพล แดงสมบูรณ์ 5430300331

1 ครับ

pee13786
(พีรพัฒน์ หอมทอง)

E.66
pee13786's picture

นายพีรพัฒน์ หอมทอง 5330300401

2,3

Hero
(คมสัน จันทร์ธิยะ)
Hero's picture

นายคมสัน จันทร์ธิยะ 5330300151

นางสาวธนพร นรเศษฐกุล 5330300169

นางสาวกุลทรัพย์ ขาวไพบูรณ์ 5330300584

นางสาววิมลรัตน์ คงเมือง 5330301131

นางสาวอัญชลี ขาวโรย 5330300444

6 , 7

Hero
(คมสัน จันทร์ธิยะ)
Hero's picture

นางสาวอิสราภรณ์ รัตนาสิทธิ์  5330301190

นางสาววรรณิศา น้อมระวี 5330301360

ลง 10

heartbeet
(ศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร)
heartbeet's picture

นายศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร 5330300746

นายฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ 5330301033

 นายอชิรวิชญ์ รอดปั้น 5330300495

 

นายกฤติน ตั๊นวิเศษ 5230300019


 

นายอภิภู เหล่าสินชัย 5330300126

13 ทีมสันทนาการ ครับ
LangcadanG
(พัชรียา กุลทา)
LangcadanG's picture

จุฑาทิพย์ เจริญสุขรุ่งเรือง 5330300371

ธนัญชพร ฤทธินอก 5330301343

พัชรียา กุลทา 5330300967

ลง 2 ค่ะ


LangcadanG
(พัชรียา กุลทา)
LangcadanG's picture

ศศิวิมล ศิริตันหนึง 5330300088

ลง 2 ค่ะ