[สัมมนา] จำลองการสอบข้อเสนอโครงงาน - EnQueue

57 replies [Last post]

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ShaDow
(บุณยทัต อินสว่าง)
ShaDow's picture

อาจารย์ครับ Sonar Portable (โซนาร์แบบพกพา) *** จากล่องลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาว

เปลี่ยนจากวันจันทร์ที่ 1 ที่เต็มแล้วไปเป็นวันศุกร์ที่ 5 ครับผม

luxuryboy
(นายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน)
luxuryboy's picture

Network Mangement System

นางสาวหทัยทิพย์ เชิดศรี 5330300312
นายกิตตินันท์ สุุอังคะวาทิน 5330301157

ศุกร์ที่ 5 กค


luxuryboy
(นายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน)
luxuryboy's picture

Help Planet
นายสุธีร์ แซ่เตีย  5330300690
นายธนพงษ์ ศิริรัตน์    
5330300037

วันศุกร์ ที่ 5 ก.ค.

b5330300819
(วาสิฏฐี บุญค่ำ)
b5330300819's picture

หุ่นยนต์สำรวจรวจแก๊สรั่วในโรงงาน


นางสาวสุทธิรักษ์ ศรีอุบล 5330301335

นางสาววาสิฏฐี บุญค่ำ 5330300819

ศุกร์ ที่ 5 กค 2556

Alissa
(อาริษา ช่วยโพธิ์กลาง)

E.66
Alissa's picture

Tamagotghi 

นางสาวณิชากร มธุรวงษาดิษฐ์ 5330300916

นางสาวอาริษา ช่วยโพธิ์กลาง 5330301289

Alissa
(อาริษา ช่วยโพธิ์กลาง)

E.66
Alissa's picture

Tamagotghi 

น.ส.ณิชากร มธุรวงษาดิษฐ์ 5330300916

น.ส.อาริษา ช่วยโพธิ์กลาง 5330301289

วันศุกร์ที่ 5 คะ 

yuymijung@hotma...
(ชุติมา จำแนกวุธ)
yuymijung@hotmail.com's picture

Web application Django ด้วยภาษา Python

นางสาว ชุติมา จำแนวุธ รหัส 5330301203
นางสาว ปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์ รหัส 5330301327

วันศุกร์ที่ 5 คะ