ฉก. นิสิตวิชา Embedded System ภาคต้น/2556

21 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ถ้ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับวิชานี้ จะแจ้งให้ทราบทางช่องทางนี้ :DShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านครั้งที่ 1 หมู่ 800 (อ.วัลลภ)

ให้ส่งโค้ดภาษาเบสิก + วงจร ที่สอดคล้องกันมาที่เมล์ em800@ixhundred.org
Subject: Day1
ให้ส่งไม่เกินภายในวันที่ 26 มิ.ย. 2556 กลุ่มละไม่เกิน 2 คน

Masked_Rider
(ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์)

E.64
Masked_Rider's picture

การบ้านครั้งที่ 1 หมู่ 801 (บ่าย) ส่งการบ้านที่ embedded.801.2556@gmail.com

การบ้านครั้งที่ 1 หมู่ 802 (ค่ำ) ส่งการบ้านที่ embedded.802.2556@gmail.com

*** ส่งภายในวันที่ 26 มิ.ย. 2556 งานเดี่ยวครับ ***

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านครั้งที่ 2 หมู่ 800
โจทย์เหมือน Day 1 แต่ว่าใช้ภาษาซี  ให้ส่งเฉพาะ ไฟล์ ภาษาซี (.c) กับ .hex ที่ compile แล้ว (ใช้ การออกแบบฮาร์ดแวร์เดิม)
ส่งมาที่เมล์ em800@ixhundred.org

Subject: Day2

ให้ส่งไม่เกินภายในวันที่ 11 ก.ค. 2556 กลุ่มละไม่เกิน 2 คน

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านครั้งที่ 3 หมู่ 800 ข้อที่ 1-2

สำหรับงานที่ต้องส่งนะครับ มีโจทย์ดังนี้
1. ให้ออกแบบวงจรโดยมีปุ่มกดหรือสวิตช์ จำนวน 9 ปุ่ม โดยให้ต่อแบบ Matrix 3x3 และมีหลอดไฟ LED 4 ดวง ถ้ากดปุ่มไหน (0-8) ให้แสดงหลอดไฟแสดงเลขฐาน 2 จำนวน 4 หลักที่หลอด LED ทั้ง 4 เช่น กดปุ่ม 8 ก็จะไฟติดที่ดวงแรกตำแหน่งบิตซ้ายสุดเป็นต้น (LED3) กด 0 ไฟดับหมด กด 7 ไฟติด 3 ดวง LED2 LED1 LED0 เป้นต้น ถ้าไม่กดปุ่มใด ๆ หลอด LED ทั้ง 4 ก็คงค้างอยู่ที่ค่าเดิม
2. เมื่อเริ่มต้น ไฟดับทุกดวงเสมือนกดเลข 0
3. ใช้ชิพ ATTiny 2313 
4. กำหนดการใช้งานพอร์ตเองตามใจชอบ
5. ส่งทั้งภาษาซี และ เบสิก
** สวิตช์ อาจจะต้องมีการต่อ R และ Gnd เพิ่ม เพื่อทำให้ได้ค่า 0 หรือ 1 ที่ แน่นอน เมื่อกดปุ่ม และไม่กดปุ่ม (หรือจะใช้ internal pull up ก็ได้)

1. ส่งเมล์ วงจรและ code ทั้ง 2 ภาษามาที่ em800@ixhundred.org  ไม่เกิน 10/07/56 Subject :Day3-1
2. อาจจะตรวจกับ proteus หรือต่อจริงในห้อง ในวันที่ 18/07/56
กลุ่มละ 2 คน  (ภาษาซีอาจจะ zip ทั้งโปรเจ็คมาเลยก็ได้)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านครั้งที่ 3 หมู่ 800 ข้อที่ 2-2

ส่งงาน การต่อใช้งาน 7-Segment และ LCD

โจทย์ :
1. ให้ใช้ชิพเบอร์ AT Mega16
2. ให้ออกแบบวงจรโดยต่อเข้ากับ 7-Segment แบบ Common Cathod 2 หลัก และแผงจอ LCD 16x2 1 ตัว โดยต่อแบบโหมด 4-bit
3. ให้เขียนโปรแกรมภาษา C และ Basic เพื่อนับตัวเลข 0-99 และวนไป 0 ใหม่ โดยแสดงผลที่ที่ส่วนของ 7-Segment 2 หลัก และ ถ้าแสดงเลข 0-9 (หลักหน่วย) Segment หลักสิบ ต้องดับ และในขณะเวลาเดียวกัน ที่จอ LCD ให้แสดงผลตัวเลขคล้ายนาฬิกาในหน่วย นาที:วินาที 00:00 - 01:39 ด้วยเช่นกัน 
4. ให้นับเลขครั้งละ 1 วินาที และในส่วนของ LCD ให้แสดง ':' กระพริบทุก ๆ ครึ่งวินาที เช่น 00 00 --> 00:01 --> 00 01 --> 00:02 ...

1. ส่งเมล์ วงจรและ code ทั้ง 2 ภาษามาที่ em800@ixhundred.org  ไม่เกิน 17/07/56 Subject :Day3-2
2. ต่อวงจรส่งในห้องท้ายคาบ หลังจากเรียนงานใหม่ ในวันที่ 18/07/56 ตามหมู่ที่เรียน
กลุ่มละ 2 คน (ภาษาซีอาจจะ zip ทั้งโปรเจ็คมาเลยก็ได้)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านครั้งที่ 4 หมู่ 800,801,802

การใช้งาน ADC (Analog to Digital Converter) และ LCD

โจทย์ :
1. ให้นิสิตสร้างวงจรจำลองด้วย Proteus โดยมีอุปกรณ์ดังนี้
- ใช้ชิพ AT Mega16
- ติดต่อกับ สัญญาอินพุตอนาล็อก ** 2 ช่อง ** ไม่ใช่ 1 ช่องตามที่พูดในห้อง เลือกพอร์ตอินพุตตามใจชอบ สมมติชื่อ Ch1 กับ Ch2 โดยต่อแบบ Reference แบบ AVCC
- จอแสดงผล LCD 16x2 ต่อแบบ 4-Bit Mode

2. ให้เขียนโปรแกรมทั้งภาษา เบสิก และ ภาษาซี เพื่อให้ทำงานดังต่อไปนี้
- 1. ให้แสดงผลค่าอินพุต Voltage ที่อ่านได้จาก Ch1 ลงบนจอ LCD บรรทัดที่ 1 โดยแสดงเป็นแถบ Bar คล้าย ๆ VU Meter มีขนาด 50 ช่อง Scan (โดยใช้ 10 ตัวอักษร) โดยที่เมื่อปรับค่าอินพุดไปที่ 0 โวลต์แล้ว แถบต้องมาอยู่ชิดด้านซ้ายสุด และเมื่อปรับโวลต์ไปที่ค่าสูงสุด แถบต้องวิ่งกว้างกินไปถึงด้านขวาสุด
- 2. ให้แสดงผลค่าอินพุต Voltage ทีอ่านได้จาก Ch2 ลงบนจอ LCD บรรทัดที่ 2 โดยให้แสดงเป็นค่า Digital ที่อ่านได้ และค่า Volt ที่อ่านเข้ามาได้แบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง Output:
Ch1:[|||||| ] <--- แสดง Ch1 เป็นแบบแถบเลื่อนตามที่ได้เดโมให้ดู ใน [ มี 50 แถบเล็ก โดยใช้ 10 Char ]
Ch2:512, 2.50 V <--- แสดง Ch2 เป็นแบบค่า จาก ADC แบบข้อมูลดิบ และแบบแสดงเป็นค่าโวลต์ 0-5 แบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

- เมื่อปรับ Voltage แล้ว ค่า Ch1 และ Ch2 ต้องเปลี่ยนตามแบบ Real Time :)

1. ส่งเมล์ วงจรและ code ทั้ง 2 ภาษามาที่
     หมู่ 800 :em800@ixhundred.org (ตามแต่ละ sec)
     หมู่ 801 (บ่าย) ส่งการบ้านที่ embedded.801.2556@gmail.com
     หมู่ 802 (เย็น) ส่งการบ้านที่ embedded.802.2556@gmail.com
ไม่เกิน 31/07/56  Subject :Day4

2. ต่อวงจรส่งในห้องท้ายคาบ หลังจากเรียนงานใหม่ ในวันที่ 01/08/56

กลุ่มละ 2 คน ให้เขียนชื่อ เลขประจำตัวนิสิตแนบมาในเมล์ด้วย

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

Lab : RGB LED

RGB LED Data Sheet

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ข้อสอบกลางภาค :
มีทั้งหมด 9 ข้อ รวม 25 คะแนน ให้ทำทุกข้อ ไม่ต้องเว้น :D
ให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้

ออกถึง Timer/PWM

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

การบ้านครั้งที่ 5 หมู่ 800,801,802

ส่งงาน Serial RS232, RTC, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ข้อที่ 1:
ให้ออกแบบวงจรด้วย proteus และให้เขียนส่งงานทั้ง 2 ภาษา ส่งไม่เกินภายในวันพฤหัสฯ ที่ 4 กันยายน 2556
Subject: Day5_1

โจทย์ : ให้เขียนโปรแกรมเกมทายตัวเลข 1-100 (สุ่ม) โดยให้รับตัวเลขและแสดงผลลัพธ์ออกทาง RS232

1. โดยที่เมื่อเริ่มจ่ายไฟระบบจะถามค่าเพื่อให้ตั้งวันที่ และเวลา (ไม่ได้กำหนดรูปแบบการกรอก) ให้กรอกทั้ง วันที่ เดือน ปี ชม. นาที วินาที
2. ทุกครั้งที่มีการทายตัวเลข ระบบจะแสดงค่าวันที่และเวลาปัจจุบันออกมา
3. ให้ทายตัวเลขได้ไม่เกิน 8 ครั้ง ถ้าเกินให้กลับไปเริ่มใหม่ ทุก ๆ ครั้งที่ทายผิด โปรแกรมจะอัพเดธค่าช่วงของการทายให้อัตโนมัติ
4. ถ้าทายถูกภายใน 8 ครั้ง ให้แสดงประมาณว่า You Win. และก็ไปเริ่มใหม่

ตัวอย่าง
Please Enter Date :DD/MM/YY (ไม่ได้กำหนดว่าต้องกรอกทีเดียว ทั้ง 3 ค่า แค่ตัวอย่าง)
Please Enter Time :HH:MM:SS (ไม่ได้กำหนดว่าต้องกรอกทีเดียว ทั้ง 3 ค่า แค่ตัวอย่าง)

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#1 Please Guess Number (1 - 100) ? 50
Too much.

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#2 Please Guess Number (1 - 50) ? 25
Too less.

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#3 Please Guess Number (25 - 50) ? 38
Too much.

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#4 Please Guess Number (25 - 38) ? 44
I said 25-38 -_-

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#5 Please Guess Number (25 - 38) ? 32
Too less.

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#6 Please Guess Number (32 - 38) ? 35
Too less.

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#7 Please Guess Number (35 - 38) ? 37
You Win :D Hoo ray

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS

#1 Please Guess Number (1 - 100) ?

.....

แต่ถ้าเกิน 8 ครั้ง

Current Date : DD/MM/YY
Current Time : HH:MM:SS
#8 Please Guess Number (35 - 38) ? 36
You are buffalo !! -____-

แล้วกลับไปเริ่มเกมใหม่

---------
ข้อที่ 2:

ให้ออกแบบวงจรด้วย proteus และให้เขียนส่งงานทั้ง 2 ภาษา ส่งไม่เกินภายในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 
โดยต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิร่วมกับจอ LCD

Subject: Day5_2

โจทย์ : ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิออกทาง จอ LCD โดยให้มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง แบบเรียลไทม์

ตัวอย่าง
Temp : 58.2ํC

---------

ทั้ง 2 ข้อต่อส่งงานในห้องวันที่ 5 กันยายน 2556

*หมายเหตุ
ภาษา Basic ใช้คำสั่ง RND ในการสร้างเลขสุ่ม ดูได้จาก Help ของ BASCOM
ภาษา C ใช้คำสั่ง rand() อยู่ใน stdlib.h

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

งานครั้งสุดท้าย !!

โปรเจ็คงานครั้งสุดท้าย ส่งในห้องเรียน วันที่ 26 กันยายน 2556
กลุ่มละไม่เกิน 5 คน

ให้เขียนโปรแกรมภาษาซี (ลงบนบอร์ด) ที่สามารถสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ได้ทางเน็ตเวิร์ก (เสียบสาย LAN RJ45) ผ่านทางโปรโตคอล HTTP (ผ่านทางเว็บบราวเซอร์) จำนวน 4 อุปกรณ์ โดยสามารถต่อส่งโดยใช้ LED 4 ดวงแทนได้ เหมือนตามที่เรียน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สั่งงานหรือแก้ไขค่าต่าง ๆ ผ่านทางเว็บเท่านั้น (HTTP)
2. สามารถเปิดปิดอุปกรณ์ได้ 4 ดวง และสามารถสั่งปิดหมด หรือเปิดหมดได้ด้วย และให้จดจำสถานะการปิดเปิดล่าสุดไว้ด้วย เมื่อไฟดับและไฟมา หลอดไฟต้องติดที่สถานะเดิมก่อนไฟดับ
3. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ (ขอบเขตกำหนดเอง)
4. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน IP ของบอร์ดได้

** ใครที่ส่งงานนี้แล้ว งานที่เกี่ยวโมดูลเน็ตเวิร์กก็จะถือว่าส่งไปด้วยโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องต่อส่งใหม่ (แต่ถือว่าส่งช้า)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

สำหรับนิสิตปี 4 ที่ตารางสอบชนกับ วิชา Network Programming ให้รีบไปแจ้ง/ติดต่อฝ่ายการศึกษาด่วน เอา list รายชื่อไป และส่งตัวแทน หรือจะไปแบบพบกันหมดก็ได้ เพื่อความแน่นอน

Masked_Rider
(ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์)

E.64
Masked_Rider's picture

ขอสอบวิชา Embedded System ปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2556

มีทั้งหมด 6 ข้อ 25 คะแนน ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่อนุญาติให้นำดิกชันนารีเข้าห้องสอบ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

สำหรับ นิสิต ที่ยังไม่ได้ส่งงานโปรเจ็ค 10 คะแนน กลุ่มละ 5 คน หมู่ 800
ให้ส่งกับ อ.ประสิทธิชัย เดี๋ยว อ. จะนัดอีกครั้งหนึ่ง อาจจะใชบอร์ดสำเร็จ NC-400 ใช้ชิพเบอร์ AT-Mega168 จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการต่อโมดูล LAN เพราะว่ามันต่อมาให้เสร็จสรรพ จะได้สะดวก และจะได้มีจำนวนกลุ่มที่จะส่งพร้อมกันหรือทดลองเขียนได้มากขึ้นด้วย
code สำหรับเบอร์ ATMega168 อยู่ที่  : http://pi.eng.src.ku.ac.th/mod/resource/view.php?id=350
ส่วนผมถ้ามีโอกาสอาจจะมาตรวจด้วย ขอดูคิวก่อน :D

รายละเอียดการส่งดังนี้

ให้เขียนโปรแกรมภาษาซี (ลงบนบอร์ด) ที่สามารถสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ได้ทางเน็ตเวิร์ก (เสียบสาย LAN RJ45) ผ่านทางโปรโตคอล HTTP (ผ่านทางเว็บบราวเซอร์) จำนวน 4 อุปกรณ์ โดยสามารถต่อส่งโดยใช้ LED 4 ดวงแทนได้ เหมือนตามที่เรียน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. สั่งงานหรือแก้ไขค่าต่าง ๆ ผ่านทางเว็บเท่านั้น (HTTP)
2. สามารถเปิดปิดอุปกรณ์ได้ 4 ดวง และสามารถสั่งปิดหมด หรือเปิดหมดได้ด้วย และให้จดจำสถานะการปิดเปิดล่าสุดไว้ด้วย เมื่อไฟดับและไฟมา หลอดไฟต้องติดที่สถานะเดิมก่อนไฟดับ
3. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ (ขอบเขตกำหนดเอง)
4. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน IP ของบอร์ดได้
5. ให้มี 1 หน้าอาจจะเป็นหน้าที่ไม่ใส่ password หรือหน้าใด ๆ ก็ได้ หรือใส่ไว้ทุก ๆ หน้าถ้าเนื้อที่พอ คือให้ใส่ รหัสนิสิตของทุกคนในกลุ่มลงไปด้วย จะตรวจตามนี้ หน้าเว็บขึ้นทำงานได้ตามข้างต้น ก็จะเช็คชื่อจากรหัสประจำตัวนี้ ถ้าเกิดที่พอ จะใส่ชื่อไปด้วยก็ได้ ตามสะดวก แต่อย่างน้อย ต้องมีรหัสของสมาชิกทุกคน :D

** ใครที่ส่งงานนี้แล้ว งานที่เกี่ยวกับโมดูลเน็ตเวิร์กก็จะถือว่าส่งไปด้วยโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องต่อส่งอีก แต่ถือว่าส่งช้า

โชคดีในการสอบทุกท่าน :D

Masked_Rider
(ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์)

E.64
Masked_Rider's picture

ixhundred wrote:

สำหรับ นิสิต ที่ยังไม่ได้ส่งงานโปรเจ็ค 10 คะแนน กลุ่มละ 5 คน หมู่ 800
ให้ส่งกับ อ.ประสิทธิชัย เดี๋ยว อ. จะนัดอีกครั้งหนึ่ง อาจจะใชบอร์ดสำเร็จ NC-400 ใช้ชิพเบอร์ AT-Mega168 จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการต่อโมดูล LAN เพราะว่ามันต่อมาให้เสร็จสรรพ จะได้สะดวก และจะได้มีจำนวนกลุ่มที่จะส่งพร้อมกันหรือทดลองเขียนได้มากขึ้นด้วย
code สำหรับเบอร์ ATMega168 อยู่ที่  : http://pi.eng.src.ku.ac.th/mod/resource/view.php?id=350
ส่วนผมถ้ามีโอกาสอาจจะมาตรวจด้วย ขอดูคิวก่อน :D

รายละเอียดการส่งดังนี้

ให้เขียนโปรแกรมภาษาซี (ลงบนบอร์ด) ที่สามารถสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ได้ทางเน็ตเวิร์ก (เสียบสาย LAN RJ45) ผ่านทางโปรโตคอล HTTP (ผ่านทางเว็บบราวเซอร์) จำนวน 4 อุปกรณ์ โดยสามารถต่อส่งโดยใช้ LED 4 ดวงแทนได้ เหมือนตามที่เรียน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. สั่งงานหรือแก้ไขค่าต่าง ๆ ผ่านทางเว็บเท่านั้น (HTTP)
2. สามารถเปิดปิดอุปกรณ์ได้ 4 ดวง และสามารถสั่งปิดหมด หรือเปิดหมดได้ด้วย และให้จดจำสถานะการปิดเปิดล่าสุดไว้ด้วย เมื่อไฟดับและไฟมา หลอดไฟต้องติดที่สถานะเดิมก่อนไฟดับ
3. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ (ขอบเขตกำหนดเอง)
4. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน IP ของบอร์ดได้
5. ให้มี 1 หน้าอาจจะเป็นหน้าที่ไม่ใส่ password หรือหน้าใด ๆ ก็ได้ หรือใส่ไว้ทุก ๆ หน้าถ้าเนื้อที่พอ คือให้ใส่ รหัสนิสิตของทุกคนในกลุ่มลงไปด้วย จะตรวจตามนี้ หน้าเว็บขึ้นทำงานได้ตามข้างต้น ก็จะเช็คชื่อจากรหัสประจำตัวนี้ ถ้าเกิดที่พอ จะใส่ชื่อไปด้วยก็ได้ ตามสะดวก แต่อย่างน้อย ต้องมีรหัสของสมาชิกทุกคน :D

** ใครที่ส่งงานนี้แล้ว งานที่เกี่ยวกับโมดูลเน็ตเวิร์กก็จะถือว่าส่งไปด้วยโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องต่อส่งอีก แต่ถือว่าส่งช้า

โชคดีในการสอบทุกท่าน :D

 

ของ sec 801 และ 802 ด้วยนะครับ กลุ่มละ 5 คน

ทั้ง 3 sec ส่งวันที่ 13 ตุลาคม เวลาตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้นไป
เตรียมตอบคำถามด้วยนะครับ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค หมู่ 800 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

คะแนนสูงสุดกลางภาค : 5330300037 นายธนพงษ์ ศิริรัตน์, 5430301191 นายอานันท์ เงินบำรุง
คะแนนสูงสุดปลายภาค : 5430300152 นางสาวฉัตราพร หลิมศิวิไล
คะแนนสอบรวมสูงสุด : 5430301191 นายอานันท์ เงินบำรุง

Golf007
(ชัยมงคล ปณวสี)
Golf007's picture

จารย์ครับ  แกนคะแนนกับแกนจำนวนมันงงๆปะครับ  ^^

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

พิมพ์สลับ :D แก้ให้แล้วนะ

ibusmo
(ออมทรัพย์ สุขขี)
ibusmo's picture

อานันท์ โหดจังเลยยยยยยยย Cool

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ฉก. Sec 800
คะแนนรวมทั้งหมด (100) = ส่งงานในห้องและส่งเมล์ (30) + คะแนนเข้าห้องเรียน (10) + คะแนนโปรเจ็ค (10) + คะแนนสอบกลางภาค (25) + คะแนนสอบปลายภาค (25)

เกรดไม่ประกาศนะ รอดูของจริงเสียงจริงในระบบอย่างเดียวเท่านั้น :D อาจจะมีลุ้นน้ำตามนองกันบ้าง

ปิดเทอมให้สบายนะ