ฉก. นิสิตวิชา Network Programming ภาคต้น/2556

24 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ถ้ามีข่าวสารอะไร ผมจะโพสต์ลงในนี้นะ :DShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

เรียน 10303 นะครับ สำหรับบรรยาย
slide อยู่ใน pi.eng.src.ku.ac.th นะครับ  print เผื่อไว้ 3-4 บท ใช้ทุกบท
user: guestpi
pass: guestpi

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

รายชื่อ App ที่ผ่าน ๆ มา :

Bejewel Four In A Row เกมบวกเลข
Bingo เกมส์ 24
Black Jack เกมส์ XO 5 ช่อง
Circus เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
Domino เกมส์เรียงคำศัพท์
Drop 5 คิดเลข
Hi-Lo แก้เป็นตีตัวตุ่น
Lucky Bomber เกมส์จับคู่ภาพเหมือนกัน (memory)
Master Logic เกมส์จับผิดภาพ Photohunt
Russian Rouelett เกมส์ตอบคำถาม
Selece Something เกมส์น้ำเต้าปูปลา
Snake เป่ายิ้งฉุบพระราชา
Slave แข่งพิมพ์ดีด
XO คิดเลขไว
น้อยกว่า มากกว่า ทายตัวเลข มากกว่า น้อยกว่า
เกมเรียงตัวเลข บันไดงู
เกมทายเลข ป๊อกเด้ง
  วิ่งแข่ง
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

โจทย์ IP ที่ฝึกในห้อง
---------------------

1. 10.0.0.0/8 แบ่งเป็น 10 ไซต์ ๆ ละ 200 เครื่อง

2. 10.0.0.0/8 แบ่งเป็น 10 ไซต์ ๆ ละ 60,000 เครื่อง

3.          172.16.0.0/16       แบ่งเป็น 8 วง เท่า ๆ กัน

4.           192.168.1.0/24     แบ่งเป็น 4 วงเท่า ๆ กัน

5.           192.168.0.0/21    แบ่งเป็นไซต์ละขั้นต่ำ 300 เครื่อง แบ่งให้หมด

6.           192.168.1.0/24    ต้องการแบ่ง 4 วง  20, 28, 100, และ 50 เครื่อง 

7.           192.168.1.0/24    ต้องการแบ่ง 7 วง วงละ  10, 12, 14, 30, 60, 8, 50 เครื่อง

8.           172.16.0.0/16    แบ่งเป็น 8 ไซต์ ไซต์ละ 1,000 เครื่อง

9.           192.168.1.0/24    แบ่งเป็น 8 ไซต์เท่า ๆ กัน

10.         192.168.0.0/24    แบ่งเป็น 4 ไซต์ จำนวน 30, 24, 100, 16 เครื่อง

11.          192.168.0.0/24   แบ่งเป็น 5 ไซต์ จำนวน  20, 60, 100, 60, 14

12           10.10.0.0/16     แบ่งเป็นวงละ 200 เครื่อง 5 วง

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

รายชื่อกลุ่มและงานโปรเจ็คที่จะต้องส่งสิ้นเทอม :

Sec 800:

5330300070 นายวนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์ Bingo
5330300428 นายปิยวัฒน์ ไล้สุวรรณ Bingo
5330300479 นายสิรภพ สิทธิเดช Bingo
5330300126 นายอภิภู เหล่าสินชัย Black Jack
5330300860 นายวรรณศักดิ์ เบาะแสร์ Black Jack
5330301033 นายฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ Black Jack
5330301254 นายสุทธิพงศ์ ภิญโญยิ่งวนิชย์ Black Jack
5330300266 นายนภัสถ์ ศรีสา Black Jack
5330300134 นายไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์ Domino 4-6 คน
5330300509 นายปิยะรัตน์ สุขทนารักษ์ Domino 4-6 คน
5330300924 นายศุภวิทย์ ธนิตกุลสาส์น Domino 4-6 คน
5330301408 นายวัชภัทร จริตธรรม Domino 4-6 คน
5330301424 นายปฐวี สรรค์ชล Domino 4-6 คน
5330300100 นางสาววิชชุดา ชอบชื่นชม Drop 4
5330300410 นางสาวศิริภาวรรณ ส่งเสริม Drop 4
5330301246 นางสาววิริยา เฉลิมกิจพานิชย์ Drop 4
5330300151 นายคมสัน จันทร์ธิยะ เกม 24 2-4 คน
5330300169 นางสาวธนพร นรเศรษฐ์กุล เกม 24 2-4 คน
5330300444 นางสาวอัญชลี ขาวโรย เกม 24 2-4 คน
5330300584 นางสาวกุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์ เกม 24 2-4 คน
5330300011 นายวรพล เทพาพิทักษ์ เกม ผสมสิบ 2-6 คน
5330300045 นายฤทธิกร บุญทวีกุลสวัสดิ์ เกม ผสมสิบ 2-6 คน
5330300061 นายธนายุทธ ลืมนัด เกม ผสมสิบ 2-6 คน
5330300193 นายณพล ใจแปง เกม ผสมสิบ 2-6 คน
5330301220 นายปฏิพล สาคร เกม ผสมสิบ 2-6 คน
5330300215 นายวิภู ฉัตรวรานนท์ เกมป๊อกเด้ง
5330300339 นายอภิรักษ์ มากอยู่ดี เกมป๊อกเด้ง
5330300347 นายธนัท บิลหมัด เกมป๊อกเด้ง
5330300525 นายธริตม์ มัททวัง เกมป๊อกเด้ง
5330300622 นายวรรธนันท์ ไชยทอง เกมป๊อกเด้ง
5330300223 นายธีรวิทย์ นิธิอุทัย เกมป๊อกเด้ง
5330300177 นางสาวปุณยาพร น้อยกาญจนะ เกมส์ Random Number 2-8 คน
5330300681 นายสิรภพ สูงสว่าง เกมส์ Random Number 2-8 คน
5330300703 นางสาวรัตน์ติภรณ์ เภาเกิด เกมส์ Random Number 2-8 คน
5330300797 นายจิราวุฒิ เชาวน์สกุล เกมส์ Random Number 2-8 คน
5330300053 นายศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์ เรียงตัวเลข
5330300088 นางสาวศศิวิมล ศิริตันหนึง เรียงตัวเลข
5330300142 นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาศิริกุล เรียงตัวเลข
5330300371 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสุขรุ่งเรือง เรียงตัวเลข
5330300568 นายสรรชัย วรอภิญญาภรณ์ เรียงตัวเลข
5330300029 นายธนิตพงศ์ สิริโสภณวัฒนกุล แข่งพิมพ์ดีดเร็ว 2-8 คน
5330300096 นายขรรค์ชัย ยอดสวัสดิ์ แข่งพิมพ์ดีดเร็ว 2-8 คน
5330300282 นายอนุ ศักดิ์พิบาล แข่งพิมพ์ดีดเร็ว 2-8 คน
5330300959 นายธนกร สุขประเสริฐ แข่งพิมพ์ดีดเร็ว 2-8 คน
5330300975 นายปฏิพล หมายสำราญ แข่งพิมพ์ดีดเร็ว 2-8 คน
5330300398 นายนฤพนธ์ ธัญญกิจ มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5230300205 นายภูวศิษฐ์ ภูวศิริหิรัญชัย ไม่มี
5330300363 นายโสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม ไม่มี 
5330300401 นายพีรพัฒน์ หอมทอง ไม่มี 

Sec 801:

5330300274 นายปฏิพล เสนเกลี้ยง Bingo
5330300614 นายภวินท์ ภัทราวุธ Bingo
5330300941 นายชัชชม จุฬาดิลก Bingo
5330300711 นายชัยวัฏ ปั้นศักดิ์ Black Jack 21 3-5 คน
5330301131 นางสาววิมลรัตน์ คงเมือง Black Jack 21 3-5 คน
5330301190 นางสาวอิสราภรณ์ รัตนาสิทธิ์ Black Jack 21 3-5 คน
5330301360 นางสาววรรณิศา Black Jack 21 3-5 คน
5330301271 นายพรภวิษย์ สุขโภคี เกม ผสมสิบ 2-6 คน
5330300631 นายอภิสิทธิ์ บำรุงวงษ์ เกมทายตัวเลขมากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300754 นางสาวสุรอยญา วงษ์สลาม เกมทายตัวเลขมากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300878 นายธงไชย เจนวีรวัฒน์ เกมทายตัวเลขมากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330301017 นางสาวอรรณิษา ฮามิ เกมทายตัวเลขมากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330301386 นางสาวรตา วรมังครัตน์ เกมทายตัวเลขมากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330301394 นางสาวจุฑาภัทร อนันทยานนท์ เกมทายตัวเลขมากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300649 นายธนกร ท้าวสันต์ เกมส์ 24 3-6 คน
5330300665 นางสาวสุนิดา สวัสดี เกมส์ 24 3-6 คน
5330300819 นางสาววาสิฏฐี บุญค่ำ เกมส์ 24 3-6 คน
5330301203 นางสาวชุติมา จำแนกวุธ เกมส์ 24 3-6 คน
5330301289 นางสาวอาริษา ช่วยโพธิ์กลาง เกมส์ 24 3-6 คน
5330301327 นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์ เกมส์ 24 3-6 คน
5230300809 นางสาวแพรวรุ้ง คล้ายสมบูรณ์ เกมส์ Random Number 2-8 คน
5330300843 นางสาวภัทรา อยู่ในธรรม เกมส์ Random Number 2-8 คน
5330300592 นายภุชงค์ แสงทองอร่าม เกมส์ XO 3 ช่อง
5330300908 นายนัทธพงศ์ วิบูลรังสรรค์ เกมส์ XO 3 ช่อง
5330300983 นายกอบชัย อุตอามาตย์ เกมส์ XO 3 ช่อง
5330301084 นายภานุกร อุสุพานิชย์ เกมส์ XO 3 ช่อง
5330300291 นางสาวกชพร ปรารมภ์ เกมส์ทายเลข 3-5 คน
5330301114 นางสาวษมาภรณ์ ปฏิยัตต์โยธิน เกมส์ทายเลข 3-5 คน
5330301173 นายพิชยะ อมรชีวศิลปกุล เกมส์ทายเลข 3-5 คน
5330301211 นายธนดล เพ็ชรฉกรรจ์ เกมส์ทายเลข 3-5 คน
5330300380 นายณัฐพล มนทกานติ คิดเลขเร็ว 2-5 คน
5330300894 นายธนวัฒ เลิศอนันต์ คิดเลขเร็ว 2-5 คน
5330301009 นางสาวนัฏภรณ์ ฉันทเตยานนท์ คิดเลขเร็ว 2-5 คน
5330301092 นายธนาจิตร เพชสนั่น คิดเลขเร็ว 2-5 คน
5330301122 นางสาวธนิดา ปัญจะ คิดเลขเร็ว 2-5 คน
5330301238 นายชัยมงคล ปณวสี คิดเลขเร็ว 2-5 คน
5330300495 นายรัฐภูมิ รอดปั้น คิดเลขไว 3-8 คน
5330300657 นายนพัตธร พงษ์สุวรรณ์ คิดเลขไว 3-8 คน
5330300762 นายสมบูรณ์ สิโนทก คิดเลขไว 3-8 คน
5330301076 นางสาวนภสร ทีสกุล คิดเลขไว 3-8 คน
5330301262 นายชินอัมราวัฎ ศรีบรรณสาร คิดเลขไว 3-8 คน
5330301319 นายณภัทร บดิการ คิดเลขไว 3-8 คน
5330300452 นางสาวนริศรา เกษรารัตน์ ตีแตก 3-5 คน
5330300827 นางสาวธมลวรรณ อินทนา ตีแตก 3-5 คน
5330300967 นางสาวพัชรียา กุลทา ตีแตก 3-5 คน
5330301343 นางสาวธนัญชพร ฤทธินอก ตีแตก 3-5 คน
5330300037 นายธนพงษ์ ศิริรัตน์ ทายตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า
5330300517 นายธนวัฒน์ ไพรวิจิตร ทายตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า
5330300916 นางสาวณิชากร มธุรวงษาดิษฐ์ ทายตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า
5330300932 นายจิรายุ มานะอุดมการ ทายตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า
5330301157 นายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน ทายตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า
5330300991 นางสาววลัยพร พุกผาสุข ป๊อกเด้ง for การพนัน
5330301050 นายธีนาถ สุขป้อม ป๊อกเด้ง for การพนัน
5330301068 นายนวพงศ์ ศิริสรรพ ป๊อกเด้ง for การพนัน
5330301149 นายพิเชษฐ์ ฉิมท้วม ป๊อกเด้ง for การพนัน
5330301181 นายนันทพงศ์ อินทร์ภิรมย์ ป๊อกเด้ง for การพนัน
5330300231 นายบุณยทัต อินสว่าง มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300312 นางสาวหทัยทิพย์ เชิดศรี มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300533 นายธนกิจ วิปวัฒนานนท์ มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300673 นายทวีศักดิ์ เพ็ญโภคัย มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300690 นายสุธีร์ แซ่เตีย มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5230300329 นายฐาปนิก จันทร์หงษ์ ไม่มี 
5330300321 นายกฤษฎา เสริญไธสง ไม่มี 
5330300746 นายศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร ไม่มี 

ใครที่ไม่มีกลุ่ม ให้จัดการหาด้วยนะ ไม่ก็แจ็คพ็อต ผมทำใบรายชื่อหาย ให้แจ้งผมมาใหม่ด้วย :D

jaypang
(กฤษฎา เสริญไธสง)

E.66
jaypang's picture

5330300321  นายกฤษฎา เสริญไธสง   เกมส์ทายเลข 3-5 คน  ครับ

pee13786
(พีรพัฒน์ หอมทอง)

E.66
pee13786's picture
5330300363 นายโสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
5330300401 นายพีรพัฒน์ หอมทอง มากกว่า น้อยกว่า 3-5 คน
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ข้อสอบกลางภาค:
มีทั้งหมด 11 ข้อ รวม 30 คะแนน เขียนบรรยาย (สั้น ๆ) ล้วน ๆ ไม่มีวงกลมหรือกากบาท ไม่มีจับคู่  :D
ออกถึงบทที่ 14, บท Intro กับบทที่ 1 ไม่ออก, ออก IP 1 ข้อ, Full Code ไม่ออก

ขอให้นิสิตโชคดี

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

นัดสอบปฏิบัติ วันพฤหัสฯ ที่ 19 ก.ย. 2556 นะครับ :D

เรื่อง การทำโปรแกรม distributed แบบ RPC โดยใช้ rpcgen

โจทย์ ผมจะให้โปรแกรมง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนที่สมบูรณ์มา 1 โปรแกรม ข้างในจะมีเมนโปรแกรมและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ โดยผมจะระบุให้ว่า ฟังก์ชันไหนบ้างที่จะไปอยู่ฝั่ง Remote (RPC Services) และก็ให้นิสิตจัดการให้เรียบร้อย แก้ไขแบ่งไฟล์เอง เขียน rpcgen spec เอง สร้าง interface เอง และปรับโปรแกรมต้นฉบับเดิมที่แบ่งแล้วให้เป็นแบบ RPC  แล้วผมจะตรวจจากหน้าห้อง โดยถ้าไปเรียก services คุณได้ก็จบ

เพื่อความเข้าใจ ผมเลยแนบตัวอย่างง่าย ๆ มาให้อีก 1 ตัวอย่าง จะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยที่ตัวอย่างนี้จะไม่มี xdr เกิดขึ้นตอน rpcgen เพราะว่า ไม่ได้มีการสร้างตัวแปรไว้ข้างใน (ทำให้ง่ายลงไปอีก)

รายชื่อเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกที ว่าใครสอบตอนไหนเวลาใด สอบคนละ 2 ชม. 

rpcgen-basmath.zip

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ประกาศเรื่องสอบภาคปฏบัติ

Sec 800 สอบเวลา 13:10-15:10 น.  ใครจะเอาเครื่องโน๊ตบุ๊คมาเองก็ได้

Sec 801 สอบเวลา 16:10-18:10 น.  เนื่องจากว่าเครื่องคอมมี 60 เครื่อง ถ้าใช้ได้ทุกเครื่องนะ แต่ว่านิสิตมี 64 คน ดังนั้น
ต้องมีนิสิตบางส่วนเอาเครื่องมาเอง ส่วนที่นั่ง อาจจะที่โต๊ะว่างด้านหน้า หรือที่ในห้องโปรเจ็คแทน ดังนั้น บุคคลที่ต้องนำเครื่องมา (ซวย) มีดังนี้

55 5330301238 นายชัยมงคล ปณวสี
56 5330301262 นายชินอัมราวัฎ ศรีบรรณสาร
57 5330301271 นายพรภวิษย์ สุขโภคี
58 5330301289 นางสาวอาริษา ช่วยโพธิ์กลาง
59 5330301319 นายณภัทร บดิการ
60 5330301327 นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์
61 5330301343 นางสาวธนัญชพร ฤทธินอก
62 5330301360 นางสาววรรณิศา
63 5330301386 นางสาวรตา วรมังครัตน์
64 5330301394 นางสาวจุฑาภัทร อนันทยานนท์

** จริง ๆ อาจจะนำมาแค่หมายเลข 61-64  4 คนหลังก็ได้ แต่ว่าผมเผื่อเครื่องเสีย :D เลยประกาศเผื่อไว้ นิสิตอาจจะต้องมาลองเช็คเครื่องดูเอง หรือน่าจะพอทราบจากที่เคยเข้ามานั่งทำเรียนภาคปฏิบัติ เวลาสอบนั่งเรียงตามลำดับเลขที่ ไล่ไป จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง ที่เหลือนั่งห้องโปรเจ็ค :D

ป.ล. ถ้าซ้อมาดี ๆ แป๊ปเดียวเสร็จ ถ้าจะปีปัญหาก็คือ ผมว่าคือเรื่องของ ภาษาซี แต่ไม่น่ามีปัญหาอะไร ก็แค่แก้ error ตามที่มันบอก

shinichii
(ภานุกร อุสุพานิชย์)

E.66
shinichii's picture

app project ขอเปลี่ยนเป็นเกม น้ำเต้าปูปลา

5330300053 นายศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์

5330300088 นางสาวศศิวิมล ศิริตันหนึง

5330300142 นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาศิริกุล

5330300371 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสุขรุ่งเรือง

5330300568 นายสรรชัย วรอภิญญาภรณ์

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

โอเค น้ำเต้า ปู ปลา ไก่ กบ นะ ไม่ใช่ แทงเลข 1-6 นะ :D

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

นัดส่งโปรแกรมโปรเจ็คประจำวิชาวันที่ 26  กันยายน 2556 ในคาบเรียน

ใครพร้อมสาธิตก่อนได้เลย ถ้าไม่มี ก็เรียกตามลำดับกลุ่มที่โพสต์ไว้ข้างบน :)

ส่งงานไม่มีอะไรมาก แค่สาธิตให้ดู เล่นยังไง แสดงให้ดู client-sever เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่
และตอบคำถามนิดหน่อย

*** ใครจะใช้ RPC ก็ได้นะ 55 เขียนโปรแกรมธรรมดาจับแยกได้เลย มี services กลาง 1 ตัวที่เหลือ client รันได้หลายตัว รับรองได้ว่า ส่งไปหา server ได้เป็น string (หลายไบต์) แน่นอน ส่วนตอบกลับก็ถ้าใช้ long ก็ได้ 4 byte ก็ทำอะไรได้เยอะอยู่ หรือขอหลายรอบก็ได้ เป็นต้น (ถ้าเป็น app text mode)

shinichii
(ภานุกร อุสุพานิชย์)

E.66
shinichii's picture

ขอเปลี่ยนเกมส์เป็น เกมเป่ายิ้งฉุบ ครับ :D

5330300592  นายภุชงค์ แสงทองอร่าม

5330300908  นายนัทธพงศ์ วิบูลรังสรรค์

5330300983  นายกอบชัย อุตอามาตย์

5330301084  นายภานุกร อุสุพานิชย์

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

จากการที่ได้ตรวจงานโปรเจ็คในห้องคาบสุดท้ายแล้ว
รู้สึกว่า พวกคุณ ไม่ค่อยจะให้ความสนใจกันซักเท่าใด อาจจะเพราะเวลาน้อยไป (แต่ผมว่าผมสั่งงานล่วงหน้าก็เป็นเดือน ๆ นะ)
หรือถ้าผม เลื่อนส่งไปเป็นหลังสอบ พวกคุณก็คงจะไปทำกันหลังสอบไม่กี่วันกันอยู่ดี? ผมก็เลยคิดว่า งั้นไม่เลื่อนดีกว่า ผลน่าจะออกมาคล้าย ๆ กัน (หรือเปล่า) อาจจะเพราะพวกคุณไม่สนใจจริง ๆ หรือไม่มีเวลาจริง ๆ หรือตั้งใจจริง ๆ ที่จะแสดงให้ผมเห็นว่า ฝีมือพวกคุณมีเท่านี้จริง ๆ แบบว่ากั๊กไว้ไม่อยากเปิดเผย ไม่อยากให้ผมรับรู้ เลยแสดงให้ผมเห็นเท่านี้ (ไม่ได้เกี่ยวกับความงดงามเลยนะ อันนี้ผมไม่นับอยู่แล้วตามที่ได้ตกลงกันไว้)

(กลุ่มที่ทำดีอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะ 55)

เอาเป็นว่าก็ ผมคงไม่ได้สอนคุณอีกแล้ว คือหมดเทอม เทอมหน้าก็ไม่มีคงไม่ได้เรียนด้วยกันอีก (หรือใครจะ F :D) ก็เลยอยากจะฝากไว้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ให้ทำให้เต็มที่ แสดงให้สุดฝีมือ ยิ่งปราณีตด้วยได้ยิ่งดีเลย ที่ผมพูดนี่ใช้ได้กับทุกเรื่องทุกงานนะ :D ขอฝากคำสอนไว้ครั้งสุดท้ายก่อนจบนะ 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ข้อสอบปลายภาค มี 10 ข้อนะ :D
เป็นภาษาอังกฤษ 8 ข้อ ภาษาไทย 2 ข้อ ที่เป็นภาษาไทย 2 ข้อเพราะว่ากลัวอ่านไม่รู้เรื่องกัน ขนาดบางทีภาษาไทยยังตอบไม่ค่อยจะตรงกับโจทย์ ผมก็เลย คงภาษาไทยไว้ 2 ข้อ เดี๋ยวคุณอ่านก็คงรู้เองว่าทำไมถึงเป็นภาษาไทย :D

ก็เหมือนเดิม ออกตั้งแต่บทที่ 15 (Uniform...) ถึง 22 + Raw Socket (23)
ส่วนบทที่ 17 (Tunnel..), 18 (...Gateway) ไม่ออก ให้ทราบเฉย ๆ ว่าประยุกต์ใช้งานได้ยังไงบ้าง

เพิ่มเติม:
มีออกตามสไลด์พวกทฤษฏีต่าง ๆ ไม่รู้ออกอันไหน ตาดีได้ ตาร้ายเสีย ถ้าอ่านครบหมดจะไม่มีเสีย
แล้วก็เขียนโปรแกรม 2 ข้อ Server ข้อนึง Client ข้อนึง เป็น TCP/UDP ไม่บอกนะเดาเอาเอง ซึ่งอันนี้ code จะกินไปถึงบทต้น ๆ ด้วย
ส่วนใหญ่เป็นถามตอบ เป็นบรรยาย ไม่มีตัวเลือก ไม่มีจับคู่ 
ประมาณนี้นะ สไลด์ไม่กี่แผ่นเอง มีแต่ code ที่ทำให้สไลด์มันดูเยอะ

รวม 40 คะแนน ห้ามเอาสิ่งใด ๆ เข้าห้องสอบ

ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบ --8--@

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

แล้วก็อย่าลืมการบ้านสุดท้ายด้วยนะ ส่งหลังสอบวันสุดท้ายของการของคณะ ไม่เกิน 3 วัน  คือไม่เกินวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556
การบ้านเดี่ยว 2 ข้อจำได้เปล่า? 5 คะแนน

1. ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบง่าย ๆ ที่สุด
ให้เขียนโดยใช้ Socket เขียนด้วยภาษาอะไรก้ได้ ห้ามใช้พวก Socket Server สำเร็จรูป หรือใช้ object พวก http server สำเร็จรูป ให้เขียนโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ รอรับเองที่พอร์ต 80 แต่ให้สามารถแก้ไข หรือกำหนดพอร์ตได้ตอนเริ่มโปรแกรม เผื่อเวลาผมตรวจ มันจะได้ไม่ชนกับพอร์ต 80 กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องผม  เช่นรัน

C:\>mywebserver 8000

ผมก็สามารถเข้าเว็บมาที่ http://localhost:8000 ได้ เป็นต้น 
เข้ามาแล้วเห็นอะไรบ้าง ไม่ต้องมีอะไรมาก มีอย่างน้อยคือแสดงชื่อ รหัสของนิสิตแค่นี้พอ ส่วนใครจะใส่อะไรมากกว่านี้ไม่มีปัญหา พูดง่าย ๆ ก็คือ เว็บเซิร์ฟเวอร์คุณ ไม่ว่าจะขออะไรมา ส่งหน้าเพจชื่อคุณกลับไปแค่นั้นเอง

2. เขียน DNS Client
ก็เช่นกันห้ามใช้คำสั่งเกี่ยวกับ DNS หรือพวก Name Resolver สำเร็จรูป ให้เขียน Socket แบบ UDP ติดต่อไปที่ DNS Server port 53 เอง ต้องส่งอะไรยังไง หาได้จากในเน็ต หรือ RFC ที่เกี่ยวข้อง แต่ protocol จะเป็นแบบ Binary ไม่ใช่ Text mode เหมือนที่ทดสอบ ๆ กันมา ดังนนั้นต้องเตรียมโครงสร้างข้อมูลตามฟอร์ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วส่งทั้งก้อนออกไป รวมถึงตอนที่มันตอบกลับมาด้วย ก็ต้องเอา structure ไปจับ จะได้รู้ว่าส่วนไหนคือข้อมูลอะไร โดยที่ DNS client ทีทำนี้ จะต้องจะรับพารามเตอร์ 2 ตัวคือ 1. IP ของ DNS Sever และ 2. ชื่อ hostname ที่ต้องการจะถาม

ตัวอย่างเช่นรันโปรแกรมในมหาลัยฯ
C:\>mydns 158.108.96.4 www.google.com

ถ้าที่บ้านอาจจะเป็น
C:\>mydns 192.168.1.1 www.google.com

แล้วให้แสดงรายชื่อ IP ทั้งหมดที่ DNS Server ตอบกลับมาดังเช่น

C:\>mydns 192.168.1.1 www.google.com

Name:    www.google.com
Addresses:  
          173.194.38.14
          173.194.38.145
          173.194.38.148
          173.194.38.146
          74.125.235.18
          74.125.235.17
          74.125.235.20
          74.125.235.19
          74.125.235.16
          173.194.38.144

C:\>

ประมาณนี้

mameiw123
(ฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ)
mameiw123's picture

ส่งงานทางไหนครับผม

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

โอเคนะ อยู่ข้างล่าง
แหม้ ทำไวดีจัง

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ixhundred wrote:

แล้วก็อย่าลืมการบ้านสุดท้ายด้วยนะ ส่งหลังสอบวันสุดท้ายของการของคณะ ไม่เกิน 3 วัน  คือไม่เกินวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556
การบ้านเดี่ยว 2 ข้อจำได้เปล่า? 5 คะแนน

1. ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบง่าย ๆ ที่สุด
ให้เขียนโดยใช้ Socket เขียนด้วยภาษาอะไรก้ได้ ห้ามใช้พวก Socket Server สำเร็จรูป หรือใช้ object พวก http server สำเร็จรูป ให้เขียนโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ รอรับเองที่พอร์ต 80 แต่ให้สามารถแก้ไข หรือกำหนดพอร์ตได้ตอนเริ่มโปรแกรม เผื่อเวลาผมตรวจ มันจะได้ไม่ชนกับพอร์ต 80 กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องผม  เช่นรัน

C:\>mywebserver 8000

ผมก็สามารถเข้าเว็บมาที่ http://localhost:8000 ได้ เป็นต้น 
เข้ามาแล้วเห็นอะไรบ้าง ไม่ต้องมีอะไรมาก มีอย่างน้อยคือแสดงชื่อ รหัสของนิสิตแค่นี้พอ ส่วนใครจะใส่อะไรมากกว่านี้ไม่มีปัญหา พูดง่าย ๆ ก็คือ เว็บเซิร์ฟเวอร์คุณ ไม่ว่าจะขออะไรมา ส่งหน้าเพจชื่อคุณกลับไปแค่นั้นเอง

2. เขียน DNS Client
ก็เช่นกันห้ามใช้คำสั่งเกี่ยวกับ DNS หรือพวก Name Resolver สำเร็จรูป ให้เขียน Socket แบบ UDP ติดต่อไปที่ DNS Server port 53 เอง ต้องส่งอะไรยังไง หาได้จากในเน็ต หรือ RFC ที่เกี่ยวข้อง แต่ protocol จะเป็นแบบ Binary ไม่ใช่ Text mode เหมือนที่ทดสอบ ๆ กันมา ดังนนั้นต้องเตรียมโครงสร้างข้อมูลตามฟอร์ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วส่งทั้งก้อนออกไป รวมถึงตอนที่มันตอบกลับมาด้วย ก็ต้องเอา structure ไปจับ จะได้รู้ว่าส่วนไหนคือข้อมูลอะไร โดยที่ DNS client ทีทำนี้ จะต้องจะรับพารามเตอร์ 2 ตัวคือ 1. IP ของ DNS Sever และ 2. ชื่อ hostname ที่ต้องการจะถาม

ตัวอย่างเช่นรันโปรแกรมในมหาลัยฯ
C:\>mydns 158.108.96.4 www.google.com

ถ้าที่บ้านอาจจะเป็น
C:\>mydns 192.168.1.1 www.google.com

แล้วให้แสดงรายชื่อ IP ทั้งหมดที่ DNS Server ตอบกลับมาดังเช่น

C:\>mydns 192.168.1.1 www.google.com

Name:    www.google.com
Addresses:  
          173.194.38.14
          173.194.38.145
          173.194.38.148
          173.194.38.146
          74.125.235.18
          74.125.235.17
          74.125.235.20
          74.125.235.19
          74.125.235.16
          173.194.38.144

C:\>

ประมาณนี้

ส่งที่
e-mail : ninehundred@gmail.com
Subject : netpro56
รวบมาสองข้อเลยนะ ฉบับเดียว

 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบกลางภาค:

คะแนนสอบ midterm netprog 56

คะแนนสูงสุด Sec 800 : 5330300339 นายอภิรักษ์ มากอยู่ดี
คะนแนสูงสุด Sec 801 : 5330301386 นางสาวรตา วรมังครัตน์

** ไฟนอลจะตามมาเร็ว ๆ นี้นะ :D 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนสอบปลายภาค :

คะแนนสอบปลายภาค ต้น/2556

คะแนนสูงสุด Sec 800 : 5330300681 นายสิรภพ สูงสว่าง, 5330301424 นายปฐวี สรรค์ชล
คะแนนสูงสุด Sec 801 : 
5330301271 นายพรภวิษย์ สุขโภคี

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนรวม 100 คะแนน = คะแนนสอบกลางภาค (30) + คะแนนสอบปลายภาค (40) + คะแนนสอบภาคปฏิบัติ (5) + คะแนนงานโปรเจ็ค (5) + คะแนนส่งงานในห้อง (5) + คะแนนการบ้าน 2 ข้อ (5) + คะแนนเข้าเรียน (10)

-คะแนนสอบภาคปฏิบัติ (5) -- ส่งทันได้ 100% (5), ส่งช้าได้ 80% (4)
-คะแนนงานโปรเจ็ค (5) ตอนแรกว่าจะเต็ม 10 แต่ว่านะ เลยเอาอีก 5 คะแนนไปถามตอนสอบแทน -- ทำครบได้ 100% (5) ทำไม่ครบได้ 80% (4), ครบคือเป็นแบบ multi player เห็นข้อมูลซึ่งกันและกัน ไม่สนใจความงามใด ๆ
-คะแนนส่งงานในห้อง -- ได้ 100% (5) หมดทุกคนที่ส่งรายชื่อ
-คะแนนการบ้าน 2 ข้อ (5) -- ข้อละ 2.5 คะแนน ไม่ส่งได้ 0, ส่งแต่ไม่ถูก หรือมีไฟล์ไม่ครบได้แค่ 1 คะแนน (จาก 2.5), ส่วนใครที่แก้ชื่อไม่หมดหน้าเว็บยังเป็นชื่อของคนอื่นอยู่หัก 1 คะแนน
(ร้อยละ 95+ โค้ดเหมือกันเด๊ะ เปลี่ยนแค่ชื่อ เลยรันเทสแค่ชุดเดียวพอเลย ส่วนใครที่ไม่เหมือนผมก็รันตรวจทดสอบทุกอัน รวมถึง python)
-คะแนนเข้าเรียน ไม่มาได้ 0, มา/ป่วย ได้ 100%, สายได้ 80%

คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน
คะแนนสูงสุด 4 อันดับคือ:
อันดับ 1 (89 คะแนน)  5330300681 นายสิรภพ สูงสว่าง
อันดับ 2 (86 คะแนน)  5330300339 นายอภิรักษ์ มากอยู่ดี
อันดับ 3 (84 คะแนน)  5330300193 นายณพล ใจแปง
อันดับ 4 (82 คะแนน)  5330301424 นายปฐวี สรรค์ชล

ส่วนคนที่ได้น้อยกว่านี้ก็ลองเทียบคะแนนตัวเอง กับ เพื่อนข้างบนดูนะ :D ว่าจะได้เกรดอะไร ถ้าเกิดว่า 4 คนนี้ได้ A แล้วคะแนนอื่น ๆ ห่างจากนี้เท่าใด

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

รายชื่อคนที่ไม่ส่งการบ้าน คือหมายถึงผมไม่ได้ e-mail จากพวกคุณ พวพคุณอาจจะส่งผิด e-mail หรือไม่รู้ว่าต้องส่งการบ้าน คือไม่ได้มาอ่านในกระทู้นี้ หรือระบบมันตี e-mail ที่พวกคุณส่งมากลับและไม่ยอมสนใจเช็คกันว่ามีเด้งกลับไปหรือไม่ เช่นอาจจะ cc ให้ตัวเองเพื่อทดสอบว่าส่งถึงหรือไม่เพื่อตรวจสอบอีกทีนึง

ผมแจ้งให้ทราบเฉย ๆ นะครับ ไม่ต้องส่งมาแล้ว เพราะถือว่า ส่งงานกลับผมหลายรอบแล้ว ทำไมเพื่อน ๆ ถึงส่งถึงผมกันได้ แต่ทำไมบางคนส่งแล้วผมไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอีก ก็ขอให้รอบครอบมากกว่านี้นะ หรือถ้าคิดว่าไม่ผิด ส่งถูกต้องแล้วแน่นอน แต่ระบบมันซ่อนไม่แจ้งอะไรเลย อันนี้ก็คิดซะว่าดวงซวยแล้วกันนะ :D

Sec 800 มี 8 คนดังนี้
5230300205 นายภูวศิษฐ์ ภูวศิริหิรัญชัย
5330300045 นายฤทธิกร บุญทวีกุลสวัสดิ์
5330300061 นายธนายุทธ ลืมนัด
5330300215 นายวิภู ฉัตรวรานนท์
5330300568 นายสรรชัย วรอภิญญาภรณ์
5330300860 นายวรรณศักดิ์ เบาะแสร์
5330300975 นายปฏิพล หมายสำราญ
5330301246 นางสาววิริยา เฉลิมกิจพานิชย์

Sec 801 มี 11 คน ดังนี้
5230300329 นายฐาปนิก จันทร์หงษ์
5230300809 นางสาวแพรวรุ้ง คล้ายสมบูรณ์
5330300495 นายรัฐภูมิ รอดปั้น
5330300665 นางสาวสุนิดา สวัสดี
5330300754 นางสาวสุรอยญา วงษ์สลาม
5330300819 นางสาววาสิฏฐี บุญค่ำ
5330300941 นายชัชชม จุฬาดิลก
5330301017 นางสาวอรรณิษา ฮามิ
5330301114 นางสาวษมาภรณ์ ปฏิยัตต์โยธิน
5330301149 นายพิเชษฐ์ ฉิมท้วม
5330301181 นายนันทพงศ์ อินทร์ภิรมย์