[สัมมนา] การเตรียมนำเสนอหัวข้อโครงงาน

1 reply [Last post]
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

[สัมมนา] สัมมนาวันจันทร์นี้(17 มิย. 56)งดนะครับ ให้นิสิตเตรียมสื่อนำเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการนำเสนอให้เพิ่มเนื้อหาโดยล้อตาม"เล่มตัวอย่างข้อเสนอโครงงาน"ซึ่งสามารถไปโหลดได้ที่ http://std.eng.src.ku.ac.th/?q=node/3620 ใครที่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อโครงงานให้ส่งใบ คต.02 ใหม่ด้วยนะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

[สัมมนา] รายวิชาสัมมนาจะเริ่มจำลองสอบหัวข้อโครงงานวันศุกร์นี้ ซึ่งจะมีอ.สามท่านเข้าร่วมนะครับคือ ผม อ.กรวิทย์ และอ.อนันต์ ทุกกลุ่มโครงงานจะต้องได้นำเสนออย่างน้อย1ครั้งนะครับถึงจะมีคะแนนในรายวิชาสัมนา(ปีนี้มี50โครงงาน ดังนั้นเฉลี่ยครั้งละ10โครงงาน+) สำหรับเนื้อหาอ้างอิงตาม "เล่มตัวอย่างข้อเสนอโครงงาน" 
หรือมีหัวข้อตามนี้ครับ
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขตของโครงงาน
-ประโยชน์ที่ได้รับ
-ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-ทบทวนวรรณกรรม(งานที่เคยมีคนทำแล้ว)
-การออกแบบและเหตุผลประกอบ

ทำเป็นPPTมานะครับ เสนอในคาบวิชาสัมมนา (หลังจากนี้ในทุกๆคาบวิชาสัมมนา)
สำหรับคนที่คู่โปรเจคที่ติดเรียน สะดวกเข้าจันทร์หรือศุกร์ก็ได้ครับ