เอกสารวิชา probability and Random Processes for Computer Engineer

4 replies [Last post]
suwaras
(นายสุวรา สุระประเสริฐ)
suwaras's picture

ลิงค์สำหรับ download มีปัญหาเลยขอฝากไว้บนนี้นะครับ

 

อันแรกเป็นบทที่ 1



Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
suwaras
(นายสุวรา สุระประเสริฐ)
suwaras's picture

เอกสารบทที่ 2

http://www.math.uiuc.edu/~r-ash/BPT/BPTCh2.pdf

suwaras
(นายสุวรา สุระประเสริฐ)
suwaras's picture

เอกสารบทที่ 3 ครับ

http://www.math.uiuc.edu/~r-ash/BPT/BPTCh3.pdf

suwaras
(นายสุวรา สุระประเสริฐ)
suwaras's picture

เอกสารบทที่ 4 ครับ

http://www.math.uiuc.edu/~r-ash/BPT/BPTCh4.pdf

suwaras
(นายสุวรา สุระประเสริฐ)
suwaras's picture

เอกสารบทที่ 5 ครับ

http://www.math.uiuc.edu/~r-ash/BPT/BPTCh5.pdf