รายชื่อนิสิตปี 4 ที่ส่งเล่มแดงแล้ว

4 replies [Last post]
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

ตามชื่อ อ.ที่ปรึกษานะคะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

ทำเล่มแดงเสร็จแล้วเซ็นต์เล่้มแดงแล้ว

 อ.ไพรัช

  1. ชิดชนก, ทรงอัปสร, วรวิทย์

  2. กิตติพงษ์, จีระศักดิ์

  3. วรพงษ์, พิทวัส, ฤทธิรงค์

  4. แทนพงษ์, ธรรมนุวัฒน์, วรุต

  5. จักรพันธ์, ธนภัทร

  6. รังสรรค์, นัฐธีรา

 

 

อ. คทาวัชร

  1. ณัฐพล, ชัชวาล

  2. กัญญาทิพย์, ภาณุ

  3. จิรนุช   (เซ็นต์ครบแลว้แต่ยังไม่ได้เย็บเล่ม ให้ส่งในศุกร์นี้ค่ะ)

  4. เกษม, จิรเดช

  5. ศรันย์, อนุสร

  6. ณัฐพร, พัชรี

  7. คมคณิต, ฉัตรดนัย, มณฑล

 

อ. เจริญ

  1. อำนาจ, ณัฐฐา, กิตติยาวดี

  2. ฉัฐกร, ชาญศักดิ์

  3. จิตติชัย, วงศธร

  4. ภาณุพงศ์, สุทธิศักดิ์

  5. ทวิวรรณ, พสิฐฎ์

 

อ.ปุณณะ

  1. อังคณา , นงลักษณ์

  2. พรทิพย์, ลัดดาวัลย์

  3. ทิพสุดา, พิชสิรี

  4. กฤษดา, สุิจิตรา

  5. อนุชิต, ธนภัทร

penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

อ. วัชรพัฐ

  1. นฤมล, แพรวรุ้ง

  2. สมภพ, ณัฐนันท์

 

อ. กรวิทย์

  1. เกรียงไกร, ตันติกร

  2. กรอนงค์, อัจฉริยา  ** อ.วัลลภ กรรมการหลักยังไม่ได้เซ็นต์

  3. ธีระพงษ์, กิตติ  (ลายเซ็นต์ครบแล้ว รอเย็บเล่มแล้วส่งที่คุณแจ๊ค)

  4. สุรกิจ, ชยณํฐ, ภักดี

  5. ชัยพัฒน ,ณํฐพงศ์

  6. ปิยวุฒิ, อรรถวิทย์

  7. สุภา, อาทิตยา

 

อ. วัลลภ

  1. ชัชลัย , เบญญาภา

  2. ลลิตา, วรีวัฎ

  3. พงษ์ธรรษ, ณัฐพงศ์

  4. ภัทร์ฐิตา, ชลิต

  5. ก้องภพ, ศิริวัฒน์, สรณ

chatchalai
(ชัชชลัย ธนบุญสุทธิ)
chatchalai's picture

  3. ชัชลัย, เบญญาภา     (ยังไม่ได้เย็บเล่มแต่ลายเซ็นต์ครบแล้ว   เย็บเล่มแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาภายในวันศุกร์นี้นะคะ  ส่วนเล่มเอาไปส่งพี่แจ๊คภายในศุกร์นี้ค่ะ)

อาจารย์หนูขอแก้ อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ เป็น อ.วัลลภ ค่ะ ,,, ขอบคุณค่ะ
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

แก้ให้แล้วนะคะ