รายชื่อ TA ที่ส่งใบเซ็นต์ชื่อที่อ.เพ็ญพรรณแล้ว

1 reply [Last post]
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

ต้องส่งครบทุกคนถึงจะเบิกเงินได้นะคะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

ส่งเบิกให้แล้วค่ะ