[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์](ปี4)แนวปฏิบัติรายวิชา 01204495 การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์'56

6 replies [Last post]
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

แนวปฏิบัติตามไฟล์แนบ: 01204495 การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2556

ปฏิทินกิจกรรม

ลำดับ รายการ แบบฟอร์มและเอกสาร ช่วงเวลา กำหนดส่ง หมายเหตุ
1 รวมกลุ่มและหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน วศ.ศรช.คต01-แต่งตั้งที่ปรึกษา ก่อนสอบปลายภาค(ปี3) 10 มีค. 2556
2 ทำรายงานข้อเสนอโครงงาน (เอกสารเกี่ยวเนื่องกับวิชาสัมมนา) วศ.ศรช.คต02-เอกสารการเตรียมเนื้อหาโครงงาน ก่อนเปิดภาคเรียน 10 มิย. 2556
3 ส่งรายละเอียดโครงงาน วศ.ศรช.คต03-เอกสารรายละเอียดโครงงาน สัปดาห์ที่2 หลังเปิดภาคเรียน 21 มิย. 2556
4 สอบข้อเสนอโครงงาน เล่มตัวอย่างข้อเสนอโครงงานและ วศ.ศรช.คต04-ใบงานเพิ่มเติม กลางเดือนกรกฎา 24, 25 กค. 2556 คะแนน 50 คะแนน
5 สอบแก้ตัว(สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบข้อเสนอโครงงาน) หรือเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงาน(สำหรับผู้ที่สอบผ่านแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและขอบเขตการทำโครงงาน) เล่มตัวอย่างข้อเสนอโครงงานและ วศ.ศรช.คต04-ใบงานเพิ่มเติม ก่อนสอบความคืบหน้า -
6 การสอบความคืบหน้าโครงงาน วศ.ศรช.คต06-ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงาน และ วศ.ศรช.คต07-เอกสารประเมินการสอบความคืบหน้าโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค 12 กย.2556 เอกสาร คต.07อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง
7 สอบซ่อม(สำหรับนิสิตที่สอบตกการสอบความคืบหน้า) N/A ก่อนการสอบปลายภาค -


พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โพสต์ในกระทู้นี้เลยนะครับ

เอกสารและข้อมูลต่างๆสามารถติดตามได้จากลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/folderview?id=0B3RRaHxNq-Z4Mnl1bmNaVlRRT00&usp=sharingShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
nutcpe
(ณัฐพล มนทกกานติ)
nutcpe's picture

ก่อนเปิดภาคเรียนคือก่อน 10 มิถุนายน 2556 ใช่ไหมครับ
แล้วจะสามารถส่งได้ที่อ.ท่านใดครับ

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

อธิบายนิดนึง ตรง-> "ก่อนเปิดภาคเรียน" คือกำหนดการคร่าวๆซึ่งยังไม่กำหนดวันแน่นอน (ระบุในช่อง"ช่วงเวลา") เมื่อใกล้ถึงกำหนดวันเวลาจะถูกกำหนดแน่นอนอีกทีซึ่งจะระบุวันเดือนปีที่ชัดเจน (ระบุในช่อง"กำหนดส่ง")

ส่วนเอกสาร ลิงค์จะอยู่ตรงช่อง"แบบฟอร์มและเอกสาร"

สำหรับเอกสารที่จะส่งในวันที่10มิถุนายนนี้ให้ทำให้เสร็จและนำส่งผม(อ.คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์) ทุกกลุ่มโครงงานครับ

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

[การเตรียมหัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์]

นิสิตปี4 ชื่อโปรเจคที่ยังไม่ขึ้น หรือยังเป็นชื่อโปรเจคที่ไม่ใช่ปัจจุบัน ติดตามทีครับ ใครที่ชื่อไม่ขึ้นคือยังไม่ได้ส่ง คต.02 ส่วนใครที่จะเปลี่ยนชื่อโปรเจคใหม่ ส่งคต.02พร้อม03

คต.02 ที่มีชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต..ฯลฯ

คต.03 ที่มีให้เลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (มีกรอบสี่เหลี่ยมเยอะๆ)

ถ้าไม่ติดตามจะตัดคะแนนในรายวิชาการเตรียมหัวข้อโครงงานและสัมมนานะครับ

Masked_Rider
(ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์)

E.64
Masked_Rider's picture

หัวข้อที่ 7 ไม่ใช่สอบความรู้ 100% หรอครับ(ตามที่ประชุม) คือ งานยังไม่ต้องทำก็ได้ แต่ต้องมีความรู้ทั้งหมดที่จะทำงาน ???

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

บางงานความรู้มันอยู่บนการปฏิบัติครับ ผมเลยจะทำบาลานซ์ งานที่เป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

การสอบความคืบหน้าโครงงานกำหนดแล้วนะครับ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 12กันยายน2556

การสอบจะแบ่งออกเป็น3ห้องจัดขนานกัน(ถ้าทำได้นะครับ ฮะๆ)

สำหรับการสอบในครั้งนี้จะมุ่งเน้นที่

- ความรู้ที่นิสิตได้ศึกษามาที่ต้องใช้ในการทำโครงงาน

- การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงงานว่าเป็นไปในทิศทางใด(อ้างอิงตามเอกสารแนบการสอบ คต.06) ทำอะไรใส่มาให้หมดครับ

สำหรับเอกสารนำเสนอจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังครับ