โครงการพิเศษ สำรวจความต้องการลงทะเบียนเรียนวิชาเฉพาะเลือก และเลือกเสรี ภาคปลาย 55

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

โครงการพิเศษ สำรวจความต้องการลงทะเบียนเรียนวิชาเฉพาะเลือกและวิชาเลือกเสรี ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

 1.วิชา 01208432 Automotive Engineering II   (สามารถเลือกเป็นวิชาเฉพาะเลือก/เลือกเสรีได้)

 

 3.วิชา 04813496 Selected Topics in Mechanical and Manufacturing Engineering (สามารถเลือกเป็นวิชาเฉพาะเลือก/เลือกเสรีหากนิสิตสนใจสามารถมาลงชื่อได้ที่โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ที่สุกัญญา  สีเขียว (พี่ติ๊ก)  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20 ก.ย.55  (นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกสาขาสามารถมาลงชื่อได้)

 

4.วิชา 01361321 Terminology of Various Fields  (เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี)

5. วิชา Introduction to Low  (เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี)

 

    2.วิชา 01208419  Introduction to Computational Fluid Dynamics  (สามารถเลือกเป็นวิชาเฉพาะเลือก/เลือกเสรีได้)

 Share