ประกาศ เรื่อง รถเดินทางไปบายเนียร์

2 replies [Last post]
osllos
(อรพิน นพพันธ์)

E.63
osllos's picture

รถที่จะเดินทางไปบายเนียร์ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553

รถออก 3 รอบ เวลา  17.00 น. 17.30 น. และ 18.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล

ใครที่ไม่ทัน 3 รอบนี้ ไปเองนะคะ 


ขอขอบคุณค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Pentagon
(ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์)

E.63
Pentagon's picture

สำหรับคนที่จะเดินทางไปเองนะครับ
Pagarung Restaurant

detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

รับทราบ