ฉก. นิสิต วิชา 204112 IT for Engineers ภาคต้น/2555 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

8 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ผมมีข่าวสารอะไรจะ เอาลงไว้ที่นี่นะ :DShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

สไลด์สำหรับเอาไว้อ่านแทนหนังสือ

Slide 1 : Intro to Computer System and Operating System แบบ 1 สไลด์ต่อ 1 แผ่น
Slide 1 : Intro to Computer System and Operating System แบบ 4 สไลด์ต่อ 1 แผ่น

Slide 2 : เรื่อง Computer Orgranization แบบ 1 สไลด์ต่อ 1 แผ่น
Slide 2 : เรื่อง Computer Orgranization แบบ 4 สไลด์ต่อ 1 แผ่น

Slide 3 : เรื่อง Software แบบ 1 สไลด์ต่อ 1 แผ่น
Slide 3 : เรื่อง Software แบบ 4 สไลด์ต่อ 1 แผ่น

Slide 4 : เรื่อง Hardware แบบ 1 สไลด์ต่อ 1 แผ่น
Slide 4 : เรื่อง Hardware แบบ 4 สไลด์ต่อ 1 แผ่น

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ครั้งหน้า วันที่ 21 มิถุนายน 55 เป็นต้นไป ให้เรียนที่ห้อง 6101
เวลา 09:00 - 11:00 (อาจจะมีบวก ลบ นิดหน่อยแล้วแต่บท) พร้อมกันทั้ง 2 หมู่

ให้นิสิตพิมพ์สไลด์เตรียมมาด้วย 1-2 บทต่อครั้ง พิมพ์เผื่อไว้ซัก 2 บท

saxkungza
(พีระวิทย์ สิงห์สูง)

E.65
saxkungza's picture

บท 5 แบบ 4 สไลด์ ต่อ 1 แผ่น โหลดไม่ได้ครับ 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ผมแก้ให้แล้วนะ ลองดูใหม่ :D อันไหนโหลดไม่ได้อีก บอกได้เลยนะ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คราวหน้า (28 มิ.ย. 55) และต่อ ๆ ไป ให้ย้ายห้องเรียน ไปเรียนที่ 1408/1 นะ :D

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ประกาศ : พฤ. หน้า 5 ก.ค. 55 งดเรียนนะ เนื่องจากภาคคอมฯ มีการสอบหัวข้อโปรเจ็คพอดี เลยไม่มีการเรียนการสอนนะ ทั้ง 2 หมู่ ผมลืมแจ้งในห้องเรียน :D

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนดิบ สอบปลายภาค :D (เต็ม 120 คะแนน)

คะแนนสูงสุด
Sec 830 : 5430306789 นายภัทราวุฒิ จิตรบุตร
Sec 831 : 5430306894 นายวชิรพล ไชยวรรณ์

คะแนนเต็ม 100 คะแนน = คะแนนสอบ (90%) + คะแนนเข้าห้องเรียน (10%)

รอดูเกรดในระบบนะครับ :D