สอบถามเรื่อง Basic Principles of Engineering Mechanics ช่วง Summer ครับ

2 replies [Last post]
rederoat
(วสันต์ สุขสนอง)

E.64
rederoat's picture

มีปี 4 ติดหลายคนครับ แล้วก็ได้ลงชื่อไว้แล้ว แต่ว่าในระบบยังไม่มีวิชานี้ขึ้นให้ลงทะเบียนเลยครับ ? ยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไร รบกวนแจ้งให้ทราบทีนะครับ ขอบคุณครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ติดต่อคณะฯ รึยังคะ ถ้ายัง รีบมาติดต่อนะคะ

rederoat
(วสันต์ สุขสนอง)

E.64
rederoat's picture

ุเรียบร้อยครับ ตอนนี้รอใบทางคณะ ที่จะเอาไปยื่นลงทะเบียนที่ ม บู ครับ