[ฉก. นิสิตโปรเจคอาจารย์เจริญ ปีปัจจุบัน]

1 reply [Last post]
pabosora
(นุจรีย์ บุญจี๊ด)

E.64
pabosora's picture

ให้ส่งเล่มแดงให้อาจารย์กลุ่มละ1เล่ม โดยให้แนบ DVD โปรเจคทั้งหมดมาด้วย ทั้ง Doc ทั้ง SW ทุกอันShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
fah
(เพียงอมร ยวนเเห่ว)
fah's picture

อย่าลืม แจ้งทุกกลุ่มด้วยว่า เอาเล่มแดงให้ผม 1 เล่ม พร้อม DVD ที่มีข้อมูลทุกอย่างของโปรเจค ทั้ง Doc, Source code, Library, Exe file
 
Tong+