พี่ โอ้ครับ ผม นายปิยณัฐ จันทรมนตรี รหัส 49222516 อยากทราบว่า อ.นาตยา คล้ายเรือง ส่งเกรด แก้ I วิชา Powersystem II ให้ยังครับ

1 reply [Last post]
l3oonting
(ปิยณัฐ จันทรมนตรี)

E.62
l3oonting's picture

ช่วยตามเรื่องให้หน่อยครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
l3oonting
(ปิยณัฐ จันทรมนตรี)

E.62
l3oonting's picture

ผมกลัวโดนไล่ออกจากที่ทำงานหน่ะครับ ดูให้ผมหน่อยนะครับ T_T