ฉก เกรดวิชา database

12 replies [Last post]
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

http://158.108.97.8/taweechai/class2011-02/class_204351_th.htm

ใครมีปัญหาให้รีบติดต่อโดยด่วน ผมน่าจะส่งเกรดวันพรุ่งนี้ 8 มีค 55 หลังจากนั้น ผมจะไม่มา มาอีกทีน่าจะวันที่ 12 กับ 26 มีค ครับ

ห้ามติดต่อผมวันนี้โดยเด็ดขาด ขอผมนอนก่อนครับ

... เออ ใช่ต้องมาวันที่ 19 อีกวันครับ สำหรับพวก sit-in Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
rederoat
(วสันต์ สุขสนอง)

E.64
rederoat's picture

อาจารย์ครับ วันพรุ่งนี้ (8 มีนา) ช่วงเย็นๆ อาจารย์ว่างไหมครับ ผมมีสอบเช้า - บ่าย ครับ เกรงว่าจะหาอาจารย์ไม่ทันครับ ขอบคุณครับ

dallen
(นงลักษณ์ อารีกุล)

E.65
dallen's picture

วันพรุ่งนี้(8 มี.ค. 55)มีสอบOSตอนเช้าน่ะค่ะ ถ้าจะขอเข้าพบอาจารย์ไม่ทราบว่าช่วงบ่ายจะได้หรือไม่คะ ขอรบกวนด้วยค่ะ

Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

จากที่พี่ปี 4+ คุยกันและต่อรอง ผมจำใจเปิดให้สอบอีกครั้งหนึ่งครับ แต่เฉพาะปี 4 และปี 3 บางกลุ่มดังนี้

 

ปี 4 (กลุ่มสีแดง)

นางสาววงษ์นพพร เอกพินิจวงศ์

นายคมกฤต จันทโชติ

นางสาวสุธาพร พรมพาน

นางสาวเขมจิรา ศิริบุญ

นางสาวธนาพร เล้าหะชัย

นางสาวเพียงอมร ยวนแห่ว

 

ปี 4

นางสาวดนุชา ปานผลานนท์

นายธีระพงษ์ จงขจรสุข

นายบุรัณย์ เหล็งจุ๊ย

นายปฐมพงษ์ บุญคง

นางสาวภาวิณี ปานหนูคำ

นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์

นายวสันต์ สุขสนอง

นางสาวสุนิสา เทศวิเชียร

นายอภิวัฒน์ ศรีเรืองมนต์

นายณัฐพล อำพนสุวรรณ

 

 

ปี 3

นายเกษม เฉลิมสิทธิ์เสรี

นายจิตติชัย พุทธินันทโอภาส

นางสาวทิพย์สุดา ปทุมรัตนโชติ

นายบวร วงษ์เกษา

นายภาณุ หิรัญศุภโชติ

นางสาวอาทิตยา สุริวัฒน์

นายชลิต ยุทธ์ธนประกิต

นายณัฐพงศ์ พรล้ำฟ้า

นางสาวพัชรี แสนเงิน

นางสาวนงลักษณ์ อารีกุล

นายสรณ แก้ววงษา

 

กำหนดการสอบเบื้องต้น (กำหนดการจริง กรุณาประสานงานกับปี 4 เองนะครับ) คือวันที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 9.00 น. (ปี 3 คงต้องขอลาฝึกงาน)

และหากเป็นได้ ขอเลื่อนกลุ่มที่ sit-in มาส่งงานวันที่ 26 มี.ค. 55 ด้วยครับ (คงต้องขอลาฝึกงาน)

 

เกณฑ์การผ่าน คือต้องได้คะแนนเป็น 3 เท่าของที่ยังขาด แต่ไม่น้อยกว่า 50% ข้อสอบคิดว่าจะเต็ม 30 (เบื้องต้น) เช่น ขาดอีก 4 คะแนนจะผ่าน ก็จะต้องได้ 4x3=12 คะแนน แต่เนื่องจาก 12 น้อยกว่า 50% ดังนั้นจะต้องผ่านที่ 15 คะแนนจึงจะผ่าน ส่วนใครที่คูณ 3 แล้วเกิน 30 เช่น ขาดอีก 11คะแนน ผมจะตั้งไว้ที่ 90% คือ 27 คะแนนจึงจะผ่าน

ดังนั้น ใครไม่มั่นใจ ก็ไม่ต้องมาสอบก็ได้ รอรับ F ไปเลยก็ได้ โดยเฉพาะกลุ่มสีแดง เพราะมาสอบก็ยากที่จะผ่านอยู่ดี เสียเวลาซะเปล่าๆ 

ข้อสอบไม่ได้ออกช่วย มีข้อคูณเหมือนเดิม คิดว่าออกใหม่แน่ๆ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมดีสุด ผมไม่บอกว่าใครขาดเท่าไหร่ครับ

 

.. สำหรับรายชื่อเพื่อนเทพที่ได้คะแนนเกิน 20 ก่อนคูณ ประกอบด้วย

 

นายณัฐกร กาญจนรูจี

นายพิทวัส ปรีชาประภากร

นางสาวชิดชนก ยิ้มทอง

นายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน

นายอำนาจ แซ่จึง

นางสาวกัญญทิพย์ ไพรสกุลเดชา

นางสาวศิริภรณ์ ทองโสม

นางสาวพรทิพย์ แก้วแหวน

(กลุ่มพวกนี้ บางคนทำบางเรื่องได้ อีกเรื่องทำไม่ได้ ดังนั้นเลือกเรื่องที่จะเชื่อด้วยนะครับ)

และที่เคยมาถามผมว่าจะขอลงที่มหาวิทยาลัยอื่น ถ้าไม่ใช่บางเขน ผมไม่ยอมให้ลงทุกกรณีครับ

 

Kirazkiddy
(ณัฐวุฒิ หิรัญสถิตย์พร)

E.65
Kirazkiddy's picture

Tong wrote:

จากที่พี่ปี 4+ คุยกันและต่อรอง ผมจำใจเปิดให้สอบอีกครั้งหนึ่งครับ แต่เฉพาะปี 4 และปี 3 บางกลุ่มดังนี้

 

ปี 4 (กลุ่มสีแดง)

นางสาววงษ์นพพร เอกพินิจวงศ์

นายคมกฤต จันทโชติ

นางสาวสุธาพร พรมพาน

นางสาวเขมจิรา ศิริบุญ

นางสาวธนาพร เล้าหะชัย

นางสาวเพียงอมร ยวนแห่ว

 

ปี 4

นางสาวดนุชา ปานผลานนท์

นายธีระพงษ์ จงขจรสุข

นายบุรัณย์ เหล็งจุ๊ย

นายปฐมพงษ์ บุญคง

นางสาวภาวิณี ปานหนูคำ

นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์

นายวสันต์ สุขสนอง

นางสาวสุนิสา เทศวิเชียร

นายอภิวัฒน์ ศรีเรืองมนต์

นายณัฐพล อำพนสุวรรณ

 

 

ปี 3

นายเกษม เฉลิมสิทธิ์เสรี

นายจิตติชัย พุทธินันทโอภาส

นางสาวทิพย์สุดา ปทุมรัตนโชติ

นายบวร วงษ์เกษา

นายภาณุ หิรัญศุภโชติ

นางสาวอาทิตยา สุริวัฒน์

นายชลิต ยุทธ์ธนประกิต

นายณัฐพงศ์ พรล้ำฟ้า

นางสาวพัชรี แสนเงิน

นางสาวนงลักษณ์ อารีกุล

นายสรณ แก้ววงษา

 

กำหนดการสอบเบื้องต้น (กำหนดการจริง กรุณาประสานงานกับปี 4 เองนะครับ) คือวันที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 9.00 น. (ปี 3 คงต้องขอลาฝึกงาน)

และหากเป็นได้ ขอเลื่อนกลุ่มที่ sit-in มาส่งงานวันที่ 26 มี.ค. 55 ด้วยครับ (คงต้องขอลาฝึกงาน)

 

เกณฑ์การผ่าน คือต้องได้คะแนนเป็น 3 เท่าของที่ยังขาด แต่ไม่น้อยกว่า 50% ข้อสอบคิดว่าจะเต็ม 30 (เบื้องต้น) เช่น ขาดอีก 4 คะแนนจะผ่าน ก็จะต้องได้ 4x3=12 คะแนน แต่เนื่องจาก 12 น้อยกว่า 50% ดังนั้นจะต้องผ่านที่ 15 คะแนนจึงจะผ่าน ส่วนใครที่คูณ 3 แล้วเกิน 30 เช่น ขาดอีก 11คะแนน ผมจะตั้งไว้ที่ 90% คือ 27 คะแนนจึงจะผ่าน

ดังนั้น ใครไม่มั่นใจ ก็ไม่ต้องมาสอบก็ได้ รอรับ F ไปเลยก็ได้ โดยเฉพาะกลุ่มสีแดง เพราะมาสอบก็ยากที่จะผ่านอยู่ดี เสียเวลาซะเปล่าๆ 

ข้อสอบไม่ได้ออกช่วย มีข้อคูณเหมือนเดิม คิดว่าออกใหม่แน่ๆ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมดีสุด ผมไม่บอกว่าใครขาดเท่าไหร่ครับ

 

.. สำหรับรายชื่อเพื่อนเทพที่ได้คะแนนเกิน 20 ก่อนคูณ ประกอบด้วย

 

นายณัฐกร กาญจนรูจี

นายพิทวัส ปรีชาประภากร

นางสาวชิดชนก ยิ้มทอง

นายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน

นายอำนาจ แซ่จึง

นางสาวกัญญทิพย์ ไพรสกุลเดชา

นางสาวศิริภรณ์ ทองโสม

นางสาวพรทิพย์ แก้วแหวน

(กลุ่มพวกนี้ บางคนทำบางเรื่องได้ อีกเรื่องทำไม่ได้ ดังนั้นเลือกเรื่องที่จะเชื่อด้วยนะครับ)

และที่เคยมาถามผมว่าจะขอลงที่มหาวิทยาลัยอื่น ถ้าไม่ใช่บางเขน ผมไม่ยอมให้ลงทุกกรณีครับ

 

 

อาจารย์ครับ แล้ว ณัฐวุฒิ หิรัญสถิตย์พร ไม่มีสิทธิ์สอบเหรอครับ หรืออาจารย์พิมพ์ชื่อตก ผมก็เอฟ อะครับ

Jubilant
(จีระศักดิ์ ตงสาลี)

E.65
Jubilant's picture

อาจารย์ครับ จีระศักดิ์ ตงสาลี ก็ไม่มีสิทธิ์สอบใหม่หรอครับ

Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

ไม่มีครับ ที่ไม่พิมพ์คือคะแนนขาดเยอะเกินที่จะพิจารณาครับ

KiNG_OniON
(ชลิต ยุทธ์ธนประกิต)

E.65
KiNG_OniON's picture

สอบวันที่ 27 มีนาคม 2555  
เวลา 9.00 น.   ใช้มั้ยครับ  และอยากทราบสถานที่สอบ ที่ใหน เหรอ ครับ

Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

27/3/2012 9.00-12.00 @ 15309

Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

ผมต้องปรับเกณฑ์เหลือ 35% เพราะปี 4 ส่วนใหญ่ตกทั้งหมด (เกินครึ่งแค่ 4 คน) รวมถึงปรับเกณฑ์พวกกลุ่มสีแดงให้เหลือแค่ 55% ด้วย ... เฮ้อ

 

คนที่ได้ F ประกอบด้วย

ปี 4 (กลุ่มสีแดง) ที่ F

นางสาววงษ์นพพร เอกพินิจวงศ์

นางสาวธนาพร เล้าหะชัย

นางสาวเพียงอมร ยวนแห่ว

นายปฐมพงษ์ บุญคง

 

ปี 4 (กลุ่มปกติ) ที่ F

นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์

นางสาวสุนิสา เทศวิเชียร

 

ปี 3 ที่ F

นายบวร วงษ์เกษา

นางสาวนงลักษณ์ อารีกุล

 

นอกนั้น D ครับ

ปี 4 (กลุ่มแดง)

นายคมกฤต จันทโชติ

นางสาวสุธาพร พรมพาน

นางสาวเขมจิรา ศิริบุญ

 

ปี 4

นางสาวดนุชา ปานผลานนท์

นายธีระพงษ์ จงขจรสุข

นายบุรัณย์ เหล็งจุ๊ย

นางสาวภาวิณี ปานหนูคำ

นายวสันต์ สุขสนอง

นายอภิวัฒน์ ศรีเรืองมนต์

นายณัฐพล อำพนสุวรรณ

 

ปี 3

นายเกษม เฉลิมสิทธิ์เสรี

นายจิตติชัย พุทธินันทโอภาส

นางสาวทิพย์สุดา ปทุมรัตนโชติ

นายภาณุ หิรัญศุภโชติ

นางสาวอาทิตยา สุริวัฒน์

นายชลิต ยุทธ์ธนประกิต

นายณัฐพงศ์ พรล้ำฟ้า

นางสาวพัชรี แสนเงิน

นายสรณ แก้ววงษา

stunner777
(จิตติชัย พุทธินันทโอภาส)

E.65
stunner777's picture

ขอบคุณครับอาจารย์ที่ให้โอกาส

kekodue
(ดนุชา ปานผลานนท์)

E.64
kekodue's picture

ขอบคุณครับอาจารย์

patcharee
(พัชรี แสนเงิน)

E.ุ65
patcharee's picture

ขอบคุณค่ะ ^O^