[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์] ว่าด้วยการส่งเล่มแดง

4 replies [Last post]
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

สำหรับกลุ่มที่ทำเล่มแดงเสร็จแล้วให้อ.ที่ปรึกษาและกรรมการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองเรียบร้อยให้นำไปเข้าปกแข็งสีเลือดหมูจำนวน 2เล่มเพื่อให้ทางคณะ1เล่ม และอ.ที่ปรึกษา1เล่ม(ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องการเก็บก็ทำเล่มเดียวเพื่อส่งคณะก็ได้) ส่งให้พี่แจ๊ค(ณัฏฐ์ฏาพร สายคำวงษ์) ที่ห้องชั้น1(หน้าต่างหน้าตู้น้ำ) ภายในวันที่ 16 มี.ค.นี้นะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

อ่อ ที่เขียนในเล่มแดง "เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต" ไม่ใช่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับ ถ้าเอาในเว็บมาเป็นแบบคงไม่ผิดอยู่แล้ว

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

เล่มแดงครับ เวลาเข้าเล่มแล้วให้ขอใบเสร็จมาด้วยนะครับ เอามาให้อ.ที่ปรึกษา สามารถเบิกได้ครับ

detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

เบิกทีหลังได้อีกใช่เปล่าคะ? หรือว่าต้องรวมเบิกไปทีเดียวเลย (ต่อกลุ่ม)

poppongpang
(ศิริกาญจน์ การเนตร)

E.64
poppongpang's picture

แล้วกลุ่มที่สอบรอบสองต้องส่งเล่มแดงเมื่อไรค่ะ