[ฉก.ปี4] ประกาศนิสิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 2554 ในการเช่า/เช่าตัด/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากล

3 replies [Last post]
detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

รายละเอียดตามนี้

http://www.src.ku.ac.th/services/File_news/2555/Feb/KU29_163817.pdf

ปล. เหมือนมันจะลงปีผิด - -Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kekodue
(ดนุชา ปานผลานนท์)

E.64
kekodue's picture

ขอบคุณครับแอล

pabosora
(นุจรีย์ บุญจี๊ด)

E.64
pabosora's picture

ลงปีไม่ผิดหรอก เค้าลงปีการศึกษาที่เราจบ

detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

เราหมายถึงปีใน pdf