ฉก การแข่งขัน Thailand NetRiders 2012 (ccna1-4) สมัครภายใน 20 มีค 55

No replies
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

มีใครสนใจหรือเปล่า? ถ้าจะแข่งต้องบอกล่วงหน้าและเตรียมตัวกันพอควรครับ

 

 

การแข่งขัน Thailand NetRiders 2012 (Cisco National Networking Skills Competition)

         โครงการ Cisco Networking Academy ร่วมกับสมาชิกสถาบันการศึกษาของโครงการฯ จัดให้มีการแข่งขันทดสอบความรู้และทักษะภาคปฏิบัติแก่ผู้เรียนในโครงการฯ ภายใต้ชื่อ “Thailand NetRiders 2012”

โดยผู้ร่วมการเข่งขั่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.      ขณะที่ส่งใบสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องศึกษาอยู่ในโครงการ Cisco  Networking  Academy Program หรือจบหลักสูตรของโครงการฯ ไม่เกิน 7  เดือน

2.      เป็นการแข่งขันประเภททีม กำหนดสมาชิกทีมละ คน และเป็นสมาชิกคนเดียวกันทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

 

การแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น รอบการแข่งขันคือ

การแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น.  12.0น. เป็นการแข่งขัน online ผู้เข้าแข่งขันสามารถสอบ online ได้จากศูนย์สอบประจำภูมิภาค เพื่อค้นหา 20 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2555 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขันตามเอกสารแนบ

ในโอกาสนี้ทางคณะผู้จัดฯใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันของท่านประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแข่งขันและสนับสนุนในการจัดส่งตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

กำหนดปิดรับใบสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2555 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธาทิพย์ พรมลี ผู้ประสานงานการแข่งขัน ที่ suthatip@fdc.co.th หรือโทร. 089 410 1664Share