มีนิสิตคนไหนทำ project บนแอนดรอยและยัีงไม่ได้งานบ้างคะ

2 replies [Last post]
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

บริษัทที่รุ่นพี่คุณทำงานอยู่สนใจหาคนเขียนเกม หรืออะไรทำนองนี้บนแอนดรอยค่ะ   ใครสนใจติดต่อครูมาด้วยค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
zoul_k
(หาญณรงค์ ลาภส่งผล)

E.64
zoul_k's picture

ทำโปรเจคบนแอนดรอยครับ แต่ว่าไม่ได้เขียนเกมครับ 

penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

ช่วย e-mail resume  และเบอร์ติดต่อของคุณมาให้ครูหน่อยนะคะ   (ส่งเป็น message เข้าไปที่ fb ก็ได้ค่ะ)