งด-นัดเรียนวิชา 01206322 หมู่ 800อ.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

ประกาศงดเรียนและนัดเรียน

วิชา  01206322  Quality Control หมู่เรียน  800 

1. งดเรียน  ในวันศุกร์ที่  27  ม.ค.  55  เวลา 13.00-16.00  น. ห้อง  17205

2.  นัดเรียนชดเชย วันอาทิตย์ที่ 19  ก.พ.. 55  เวลา  9.00-12.00 

       ห้อง 17205

 

รศ.ดร.ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ผู้สอนShare