งด-นัดเรียนวิชา 01206322 หมู่ 820อ.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

ประกาศงดเรียนและนัดเรียน

วิชา  01206322  Quality Control หมู่เรียน  820 

1. งดเรียน  วันศุกร์ที่  27  ม.ค.  55  เวลา 09.00-12.00และเวลา 16.00-19.00

                        ห้อง  17203,17205 (งดเรียนทั้งเรียนปกติและที่นัดเรียนเพิ่ม)

2.  นัดเรียนชดเชย วันอาทิตย์ที่  19  ก.พ. 55  เวลา  13.00-16.00 

      ห้อง 17205

รศ.ดร.ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ผู้สอน

 Share