ฐานเงินเดือนปี 2012

1 reply [Last post]
detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

Adecco เป็น Headhunter ระดับ Top ~ มีหน้าที่หางานให้คนและจัดหาคนให้งานตามบริษัทต่างๆ
Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
thenesta
(ภาณุพงศ์ คนการ)

E.64 KU 68
thenesta's picture

PHP PROGRAMMER เงินเดือนสูงขึ้น หลอกป่าว 55