สาขาเครื่องกล งดประกาศเกรดนะคะ

3 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เนื่องจากอาจารย์แจ้งไว้ว่างดประกาศให้นิสิตทราบ

จึงขอแจ้งให้นิสิตทราบค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
shane1191
(กิตติพศ เค้าศิริวัมน์)

E.66
shane1191's picture

ขอบคุณครับ

chutima
(ชุติมา เชือนเชื้อ)

E.65
chutima's picture

ทำไมครับ ทำไมต้องงด

gatakuza
(คณิน ฉิมคล้าย)

E.64
gatakuza's picture

เนื่องจากอะไรครับ

ไม่ทราบว่าพวกผม สมควรได้ทราบรึเปล่าครับ

ขอบคุณครับ