มีข้อสงสัยเรื่องรหัสวิชาไม่ตรงกันค่ะ

3 replies [Last post]
pabosora
(นุจรีย์ บุญจี๊ด)

E.64
pabosora's picture

ในหลักสูตร วิชา Laws and Ethics in Information Technology  รหัส  01204352

แต่ในวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นรหัส01204351   จะเกิดปัญหาไหมคะเป็นวิชาบังคับด้วยค่ะฃ

เกรงว่าจะทำให้เรียนไม่ตรงตามหลักสูตรไม่อาจยื่นเรื่องขอจบได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
tleler
(นาย วุฒิชัย พานแก้ว)

E.63
tleler's picture

น่าจะรอเกรดออกแล้วไปเทียบโอนนะ เสียค่าเทียบโอนตัวละ40บาท พี่เคยทำแล้วคับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ขอพี่ตรวจสอบวันจันทร์ให้นะคะ แล้วจะแจ้งอีกครั้งค่ะ

pabosora
(นุจรีย์ บุญจี๊ด)

E.64
pabosora's picture

รับทราบค่ะ